تبیین جامعه شناختی نسبت بین هویت فرهنگی و مصرف فرهنگی (زنان جوان شاهین‌شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران .

2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، مدرس گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهین شهر، اصفهان، ایران.

https://doi.org/10.34785/J016.2022.006

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه هویت فرهنگی با مصرف کالای فرهنگی در زنان جوان شهر شاهین شهر انجام شد. چارچوب نظری پژوهش بر اساس هویت فرهنگی و مصرف کالای فرهنگی جامعه ایران تنظیم شده است. این مطالعه با روش تحقیق کمی و پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته و از حیث هدف کاربردی و ماهیت همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق زنان جوان شهر شاهین‌شهر بوده است. حجم نمونه با توجه به فرمول نمونه‌گیری کوکران 377 نفر برآوردگردید. داده های این تحقیق، بر اساس نمونه گیری طبقه بندی انجام گرفت. رواییی پرسشنامه به صورت محتوایی و صوری توسط متخصصین تأیید و احتساب پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آماری در محیط نرم افزار23 Spss و Amos انجام شد. در سطح آمار استنباطی، آزمون کالموگروف – اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج همبستگی نشان داد که بین هویت فرهنگی با مصرف کالای فرهنگی همبستگی معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که ابعاد متغیر هویت فرهنگی یعنی زبان، دیانت، جغرافیای فرهنگی، تاریخ و حافظه تاریخی، نظام اجتماعی به ترتیب 190/ ، 185/ ، 308/ ، 218/ ، 182/ با مصرف کالای فرهنگی در سطح معنی دار 001/ ر ابطه معنا‌دار وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش با توجه به بستر جامعه می توان گفت ابعاد هویت فرهنگی بر مصرف کالای فرهنگی تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Cultural Identity and Consumption of Cultural Goods (Case Study: Young women in Shahinshahr)

نویسندگان [English]

  • Zahra Azizpouran 1
  • alireza moradi 2
1 PhD Student, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran .
2 PhD in Cultural Management and Planning, Lecturer, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahinshahr Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between cultural identity and the consumption of cultural goods in young women in Shahinshahr. The theoretical framework of the research is based on the cultural identity and consumption of cultural goods of Iranian society. This study was conducted by quantitative and survey research method and using a questionnaire and in terms of practical purpose and nature of correlation. The statistical population of this study was young women in Shahinshahr. The sample size was estimated to be 377 according to Cochran's sampling formula. The data of this study were based on classification sampling. The content validity of the questionnaire was calculated by the experts and the reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed by statistical methods in 23 Spss and Amos software. At the level of inferential statistics, Kalmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and structural equations were used. The correlation results showed that there is a significant correlation between cultural identity and consumption of cultural goods. Analysis of structural equations showed that the model variables namely language, religion, cultural geography, history and historical memory, social system, respectively 190 /, 185 /, 308 /, 218, / 182 with the consumption of cultural goods at a significant level 001 There is a meaningful relationship. Based on the research results, according to the context of society, it can be said that the dimensions of cultural identity affect the consumption of cultural goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Culture"
  • "Identity"
  • "Cultural Identity"
  • "Cultural Commodity"
  • "Cultural Consumption"
ابارشی، احمد؛ حسینی، سید یعقوب ( 1391). مدل­سازی معادلات ساختاری، تهران: جامعه­ شناسان.
آشنا، حسام­ الدین؛ روحانی، محمدرضا (1389). هویت فرهنگی ایرانیان؛ از رویکردهای نظری تا مؤلفه­ های بنیادی، تحقیقات فرهنگی، (3)، 157-185.
اسماعیلی، رضا؛ فهامی، حمید ( 1391). رابطه مصرف کالای فرهنگی و رفتارهای اجتماعی شهروندان در شهر اصفهان، مطالعات جامعه شناختی شهری، 2 (5)، 121-142.
باهنر، ناصر؛ جعفری­ کیذقان، طاهره (1389). تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان، مجله تحقیقات فرهنگی ایران، (12)، 131-156.
حاجی­زاده، رویا؛ رضوی­ دینانی، ابتسام (1394). مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل مؤثر برآن، مطالعات جامعه شناسی، (29)، 93-112.
خوش­فر، غلامرضا؛ گیلک­ حکیم ­آبادی، محمدتقی؛ زارعی، مهدیه (1393). کیفیت زندگی و مصرف کالاهای فرهنگی، پژوهش­نامه توسعه فرهنگی اجتماعی، (2)، 60-74.
دارابی، علی؛ مختارپور، مهدی ( 1395). بررسی رابطه علی توسعه فرهنگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در میان جوانان، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، (3)، 87-102.
دانایی، نسرین (1395). جامعه شناسی فرهنگی. تهران: ساکو.
رشیدپور، علی ( 1388). بررسی میزان مصرف کالاهای فرهنگی در بین دانش­ آموزان شاهد استان لرستان، مدیریت فرهنگی، (3)، 55-74.
رویایی، رمضانعلی؛ رشیدپور، علی ( 1387). طراحی و ارائه مدل قیمت ­گذاری کالاهای فرهنگی، مدیریت  فرهنگی، (2)، 15-30.
صالحی­امیری، سیدرضا (1388). انسجام ملی و تنوع فرهنگی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
صالحی ­امیری، سید رضا (۱۳۹۵). مفاهیم و نظریه های فرهنگی، تهران: ققنوس.
عدلی­ پور، صمد؛ بنیاد، لیلی؛ بردیافر، نیما (1394). تحلیل رابطه سبک زندگی با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز، مطالعات ملی، (64)، 93-114.
عدلی­ پور، صمد؛ قاسمی، وحید؛ میرمحمدتبار، سیداحمد (1393). تأثیر شبکه اجتماعی فیس­بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان، تحقیقات فرهنگی ایران،7 (1)، 1-28.
عزیزپوران، زهرا (1397). بررسی رابطه هویت فرهنگی با مصرف کالای فرهنگی در دختران جوان شهر شاهین­ شهر، پایان ­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهین شهر، اصفهان.
علیخانی، علی ­اکبر و همکاران (۱۳۸۶). هویت فرهنگی ایرانیان و عقب­ ماندگی؛ یک بررسی علی هویت در ایران: رویکرد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی هویت و بحران هویت در ایران. ( ف 1، ص 95-141). تهران: جهاد دانشگاهی.
عمید،حسن (1361). فرهنگ عمید. تهران: امیر کبیر.
قانعی­راد، محمدامین؛ خسروخاور، فرهاد (1385). نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه­ها، پژوهش زنان، (4)، 115-138.
کاظمی، عباس (1387). مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران. تهران: جهاد­ دانشگاهی.
گیدنز، آنتونی (1387). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نی.
محسنی، منوچهر (1386). بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران. تهران: پژوهش­گاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مرادی، علیرضا (1394). هویت فرهنگی اقوام ایرانی و تأثیر آن بر هویت ملی و انسجام ملی ایرانیان، مهندسی  فرهنگی، (84)، 128-144.
نورائی، مهرداد (۱۳۹۳). تحلیلی بر تأثیرات متقابل هویت فرهنگی و تغییرات جامعه. جامعه پژوهی فرهنگی (۱)، 113-122.                                                                                                                                                                                                              
وهابی کاشانی، ناهید؛ صالحی­ امیری، سید رضا (1394). رابطه میان هویت فرهنگی و کیفیت زندگی ­کاری در زنان سرپرست خانوار،  مدیریت فرهنگی، (29)، 1-18.
Benhamou, F. (2015). Fair use and fair competition for digitized cultural goods: the case of eBooks. Journal of cultural economics39(2), 123-131.‏
Bukodi, E. (2007). Social stratification and cultural consumption in Hungary: Book readership. Poetics, 35(2-3), 112-131.‏
Gonzalez, L. M., Stein, G. L., & Huq, N. (2013). The influence of cultural identity and perceived barriers on college-going beliefs and aspirations of Latino youth in emerging immigrant communities. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 35(1), 103-120.
 
Kaul, V. (2012). Globalisation and crisis of cultural identity. Journal of Research in International Business and Management, 2(13), 341-349.