تحلیل گلدمنی قهرمان مسئله دار در آثار جمال میرصادقی (درازنای شب و کلاغ ها و آدم ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج،ایران.

2 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیارگروه زبان وادبیات فارسی، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ، ایران

4 استادیارگروه علوم اجتماعی، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج، ایران.

https://doi.org/10.34785/J016.2022.001

چکیده

رمان، درمقام مهم­ترین شکل ادبی دوران مدرن، به روایت سرگذشت انسان مسئله­دار و توصیف جریان­های اجتماعی می­پردازد. تحلیل شخصیت و وضعیت قهرمان مسئله­دار در رمان را نخست جرج لوکاچ و سپس لوسین گلدمن مطرح کرد. از منظر این رویکرد، کارکرد اصلی رمان، جستجو و ورایت تباهی انسان در جامعۀ مدرن است، چراکه این تباهی پیوندهی ناگسستنی با ساختارهای اجتماعی مدرنیته دارد. رمان به­مثابه گونۀ ادبیِ همزاد مدرنیته پابه­پای تحّولات جامعۀ مدرن تحول می­یابد و قهرمان آن همان فرد معمولی است که در متن زندگی روزمرۀ مدرن با مسایل و معضلات این عصر دست و پنجه نرم می­کند. جمال میرصادقی نویسنده­ای است واقع­گرا که آثارش بازتابی از حوادث و وقایع تاریخی است و می­توان شاخصه­های شخصیت پروبلماتیک را به­طور خاص در دو رمان­ او، درازنای شب و کلاغ­ها و آدم­ها، مشاهده کرد. این پژوهش به شیوه­ای تحلیلی-توصیفی و با بهره­گیری از نظریۀ گلدمن به بررسی مهم­ترین ویژگی­های شخصیت پروبلماتیک در این دو رمان می­پردازد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که قهرمان، در هر دو رمان­­، شخصیت پروبلماتیکی است که بنا به ویژگی­هایی چون فردیت، پیروی از ارزش­های راستین، مخالفت با اجتماع و درحاشیه­بودن شاهد تباهی ­ارزش­های­ راستین در جامعه است و در نهایت تداوم همین مسیر مرگ او را درمقام انسانی مسئله­دار رقم می­زند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The problematic hero in Mirsadghi’s works (Long Night & Crows and Men)

نویسندگان [English]

  • parisa golyari 1
  • reza Borzooie 2
  • Badrieh qavami 3
  • jamal Adhami 4
1 Ph.D student, Department of persien languge and literature, sanandaj Branch,islamic azad university,sanandaj, Iran.
2 Assistant professor,Department of persian language and Literrature, sanandaj Branch,islamic Aazd University, sanandi,Iran.
3 Assistant professor, Derparment of Persian language and literature, sanandj Branch,islamic azad university, sanadaj,iran.
4 Assistant professor, Department of socical sciences, sanandaj Branch, islamic azad university, sanandaj, iran.
چکیده [English]

The sociology of the novel deals with the relationship between society and the individual. The novel is the most important modern literary form. Becuase in the novel description of social surrents in created. Its hero is also on in fluential hero. It was first developed by George Lukcs and then developed by Goldman.According to Goldmam the main function of the novel the search for corruption is in a corrupts society that is strongly linked to social sturctresand there is   and inseparable link between this type of literature thise type of literature and the developments of modern society.   and considering the position and important of the novel horo in society it is necessary to the sociological analysis of the novel hero in the filed of sociology. And concidrering that Mirsadeghi is a realist writer hreo works are a reflection of historical events.and can be the characteristic of problematic personality in novels the length of the night and crows and men according to Lucien Goldmn’s theory, the contract under study. This research examines the most important characteristics of problematic personality in an analytical-descriptive manner. The most important research findings are the problematic personality in each of the novels, which according to characteristics such as individuality, following true and opposite values, and marginalization and destruction of true values ​​lead to the death of the hero and are known as problematic people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problematic hero
  • contemporary fiction literature
  • the length of the night and crows and men
آتش­ بر آب، حمیدرضا (1395). قهرمان چیستایی درجستجوی خویش. مجله نقد و زبان ادبیات خارجی،  17، 28-15.
آزاد ارمکی، تقی (1386). فرآیند تغییر نسلی، بررسی فراتحلیلی در ایران، فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، 1، 68-41.                 
 ایزانلو، امید (1395). قهرمان مسئله ­دار در رمان اللص الکلاب اثر مجیب محفوظ، نشریه الجمعیه العلمیه الایرانیه الغه­العربیه وآداب­ها، 41، 196-177.
ایوتادیه، ژان (1381). جامعه ­­شناسی ادبیات و بنیا­ن­گذران آن. ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: چاپ اول، نشر چشمه.
جابری­ مقدم، مرتضی­ هادی (1384). شهر و مدرنیته. تهران: چاپ اول، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
حسن زاده­ میرعلی، علی؛ و رضویان، سیدرزاق (1390). قهرمان مسئله­ دار در رمان­های مدیر مدرسه و سوشون. مجله و زبان وادب فارسی، 5(1): 146-125.
راغب، محمد؛ و راغب، علی (1398). زایش نخستین رمان فارسی از بطن قهرمان مساله­ دار. مجله ادبیات پارسی معاصر، 2: 154-125.
ربانی، رسول؛ و  انصاری، ابراهیم  (1385). جامعه­ شناسی قشرها و نابرابر­ی­های اجتماعی. اصفهان: چاپ اول، انتشارات سمت.
ریمون­کنان، شلومیت (1387). روایت داستانی. ترجمه ابوالفضل حری، تهران: چاپ اول: انتشارات نیلوفر.
زرافا، میشل (1386). جامعه­ شناسی ادبیات داستانی (رمان و واقعیت اجتماعی). ترجمه نسرین پروینی، تهران: انتشارات سخن.
زیما، پیرو (1377) "جامعه ­شناسی رمان از دیدگاه یان­وات، لوکاچ، ماشری، گلدمن، باختین". در درآمدی برجامعه شناسی ادبیات. ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران: نشر نقش جهان.
فراروتی، فرانکو (1386). لوکاچ، گلدمن و جامعه ­شناسی رمان. ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: نشر چشمه.
فروزنده، مسعود؛ صادقی، اسماعیل؛ و توکل، لیلا (1391). بررسی شکاف نسلی به عنوان اصلی واقع­ گرایانه در رمان درازنای شب. بوستان ادب، 4(3): 115-132
فین برگ، آدرنو (1375). رمان و جهان مدرن. ترجمه فضل­الله پاکزاد، ارغنون،11(12): 395-375.
گلدمن، لوسین (۱۳۷۱). جامعه، فرهنگ، ادبیات. ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: نشر چشمه.
---------- (۱۳۷۹). نقد تکوینی. ترجمه محمدتقی غیاثی، تهران: نشر بزرگمهر.
---------- (1381). جامعه ­شناسی رمان (دفاع از جامعه ­شناسی ­رمان). ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران: نشر چشمه.
گلیاری، پریسا؛ برزویی، رضا؛ قوامی، بدریه؛ و ادهمی، جمال (1400) تحلیل رمان درازنای شب بر اساس نظریه ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن. پژوهشنامه ادبیات داستانی،10(2): 97-77.   
لاج، دیوید؛ وات، یان؛ و دیچز، دیوید (۱۳۸۶). نظریه ­های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم. ترجمه حسین پاینده، تهران: نشر نیلوفر.
لوکاچ، جورج (1380). نظریه رمان. ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر قصه.
---------- (1385). پژوهشی در رئالیسم اروپایی. ترجمه اکبر افسری، تهران: نشر علمی فرهنگی.
---------- (۱۳۸۸). "رمان از منظر لوکاچ". در درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات. ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: نشر چشمه.
میرصادقی، جمال (1349). درازنای شب. تهران: نشر زمان.
---------- (1366). داستان های نو. تهران: نشر دریا.
---------- (۱۳۶۸). کلاغ­ها و آدم­ها. تهران: نشر نیما.
---------- (1376). عناصر داستانی. تهران: نشر علمی و فرهنگ.
---------- و میرصادقی ،میمنت (۱۳۷۷). واژه نامه داستان­ نویسی. تهران: نشر مهناز.
ولی­پور هفشخانی، شهناز (1387). لوسین گلدمن و ساخت­گرایی تکوینی. مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، 25: 143-129.
هیپولیت­تن، ژان (۱۳۷۱). پدیدارشناسی روح بر حسب نظریه هگل. تألیف و اقتباس کریم مجتهدی، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
 
 Cohen, M. (1994). The Wager of Lucien Goldman: Tragedy, Dialectics, and a Hidden God. Princeton Univer pers.