نویسنده = ���������� ���������� ���� ������
بنیادگرایی و خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: زنان ایزدی)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 90-108

شهرام محمدی؛ هه وار توفیق فارس