بنیادگرایی و خشونت علیه زنان (مورد مطالعه: زنان ایزدی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

موضوع بزه‌دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار است. در اعلامیه بیستم دسامبر 1993 برای نخستین بار، خشونت علیه زنان و مصادیق آن بیان شده است و پس از آن در سایر اسناد بین المللی، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر شمرده شده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات اسنادی انجام شده است تلاش می شود، خشونت علیه زنان بزه دیده ایزدی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان در سال های اخیر، اقدامات نیروهای داعش علیه زنان ایزدی در شهر سنجار عراق در سال 2014 بوده است. در سال ۲۰۱۶ کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقبا در سال ۲۰۱۷، شورای امنیت قطعنامه ۲۳۷۹ را صادر کرد که مقدمات تحقیق در مورد جنایات داعش را توسط دولت عراق فراهم نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد کشتارهای دسته جمعی( اعم از مرد، زن و کودک)، بردگی زنان، اعمال خشونت های جنسی برعلیه زنان و دختران ایزدی صورت گرفته است که با توجه به قصد و انگیزه خاص مرتکب در انجام چنین اقداماتی، جنایت ضد بشریت و جنایت نسل کشی علیه زنان ایزدی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس قانون حمایت از بازماندگان ایزدی مصوب2021 عراق، کشتارهای دسته جمعی (اعم از مرد، زن و کودک)، بردگی زنان، اعمال خشونت های جنسی برعلیه زنان و دختران ایزدی صورت گرفته است که با توجه به قصد و انگیزه خاص مرتکب در انجام چنین اقداماتی، جنایت ضد بشریت و جنایت نسل‌کشی محسوب می شود. نتایج نشان داد پدیده خشونت علیه زنان در اکثر کشورهای جهان به چشم خورد اما اعمال ارتکابی گروه داعش یکی از گسترده ترین خشونت های قرن اخیر محسوب می شود. گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را مورد تعقیب قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious fundamentalism; Violence against Yazidi women

نویسندگان [English]

  • Shahram Mohammadi 1
  • hawar tofiq faris 2
1 Assistant professor of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 M.A. student of Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

1109 / 5000
Translation results
The issue of female victimology is of great importance in the field of criminological studies, both domestically and internationally. The Declaration of December 20, 1993, first addresses violence against women and its instances, and has since been described in other international instruments as a violation of human rights. In the present study, which has been obtained through analytical-interpretive research and using library studies in international documents and Iraqi law, an attempt is made to investigate violence against Yazidi women victims. One of the most significant manifestations of violence against women in recent years has been the actions of ISIL forces against Yazidi women in the Iraqi city of Sinjar in 2014. In 2016, the UN Commission of Inquiry declared that ISIL had committed genocide against the Yazidi minority. Subsequently, in 2017, the Security Council issued Resolution 2379, which paved the way for the Iraqi government to investigate ISIS crimes. Findings show that mass killings (including men, women and children), female slavery, sexual violence against Yazidi women and girls have been committed, which according to the specific intent and motive of the perpetrator to commit such acts, Humanity and the crime of genocide against Yazidi women have taken place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • victimized women
  • Yazidis
  • criminal justice
  • ISIS