دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، فروردین 1402 
تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل

صفحه 45-60

عبدالطیف کاروانی؛ مهدی کاوه؛ سامان یوسفوند


تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی

صفحه 76-89

سید محمود حسینی ده میری؛ ابوالفضل داوودی رکن آبادی؛ شاپور بهیان؛ سید رحمان مرتضوی


تکنولوژی و تحول جایگاه اجتماعی شیء هنری-آیینی (مورد مطالعه: "علامت" در شهر اصفهان)

صفحه 127-146

سمیه کاظمی؛ زهرا رهبرنیا؛ اصغر ایزدی جیران؛ رحمان شریف‌زاده