دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، فروردین 1402 
تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی

صفحه 76-89

10.22034/scart.2023.62632

سید محمود حسینی ده میری؛ ابوالفضل داوودی رکن آبادی؛ شاپور بهیان؛ سید رحمان مرتضوی