فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استاد جامعه شناسی فرهنگی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسؤل)

چکیده

چکیده
با توجه به شکل گیری و تقویت سبک ها و خرده فرهنگ های خاص در جامعه شهری ایران، پژوهش حاضر با هدف مطالعه پدیده سیاه پوشی به عنوان ابزاری فرهنگی برای نمایش ارزش ها در بین پسران سیاه پوش ایلامی صورت پذیرفته است. رویکرد پدیدارشناسی چارچوب متدیک جهت دهنده پژوهش است؛ برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق و برای تحلیل داده ها از تحلیل تماتیک بهره گرفته شده است. جامعه هدف پسران سیاه پوش شهر ایلام می باشد و از نمونه یابی زنجیره ای در جهت دستیابی بهتر به اطلاع رسان ها بهره گرفته شده است و پس از مصاحبه با 24 نفر بر اساس اصل بسندگی اشباع نظری اتفاق افتاد. نتایج به دست آمده بیانگر آن هستند که سیاه پوشان بیش از آنکه خود عامل اثرگذار در فرایند زندگیشان بوده باشند معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند . جامعه ای که سازوکار های لازم برای ایجاد همنوایی را از آنها سلب و نوعی طغیان درونی را در وجودشان به ارمغان نهاده تا از طریق رفتار های کجروانه و چالش زا، مسیر اصلی را دچار خدشه و مسیری تازه از حیات اجتماعی و لو پرمخاطره را برای خود ترسیم سازند تا از این طریق آمال و امیال سرکوب شده خود را جویا شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The culture of black -dressing and the representation of values (study of Ilam boys)

نویسندگان [English]

  • Bahman Gholami 1
  • Yarmohammad Gasemi 2
  • Sadigheh Piri 3
1 M.A. student of sociology, Department of sociology, Ilam University, Ilam, Iran
2 Professor of sociology, Ilam university, Ilam, Iran.
3 Assistant professor of sociology, department of sociology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Considering the formation and strengthening of specific styles and subcultures in the urban society of Iran, the present study aims to study the phenomenon of black clothing as a cultural tool to display values among Elamite black boys. The research has been done in the form of a qualitative paradigm and also the phenomenological method has been used to collect data and the thematic analysis method has been used to analyze the findings. Also, the target population is the study of all boys in black in Ilam city and chain sampling has been used in order to better access the informants. Semi-structured interviews were also used as data collection tools and after interviewing 24 people based on the principle of theoretical saturation, it happened. The results show that black people are more affected by the economic and social conditions of society than by being an influential factor in their life process. A society that deprives them of the necessary mechanisms to create harmony and has brought a kind of inner revolt in them to distort the main path and a new path of social life, even if it is risky, through deviant and challenging behaviors. Draw for themselves to seek out their repressed aspirations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective identity
  • lifestyle
  • subculture
  • black dress
  • Ilam