دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، دی 1402 
مطالعه مردم‌نگارانه تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه شهری ایذه (بررسی موردی: خوراک و پوشاک)

صفحه 73-91

10.22034/scart.2023.62806

علی حسین حسین زاده؛ معصومه باقری؛ حسین ملتفت؛ سجاد بهمنی؛ ذوالفقار احمدی اوندی