مطالعه مردم‌نگارانه تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه شهری ایذه (بررسی موردی: خوراک و پوشاک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

5 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

سبک زندگی مجموعه منسجمی از رفتارهاست که در قالب مصرف متجلی می‌شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعه مردم‌نگارانه تغییرات سبک زندگی (پوشش و غذا) در فرایند توسعه شهری ایذه می‌باشد. در این پژوهش، 23 نفر از مطلعین کلیدی که بصورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، وارد مطالعه شدند. با استفاده از روش‌های گردآوری داده‌ها در مطالعه مردم‌نگاری (مشاهده و مصاحبه عمیق) به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته‌ شد. داده‌های بدست آمده از طریق تحلیل داده‌بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مفاهیم، خرده مقوله‌ها و مقوله‌های اصلی استخراج گردیدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند تخته قاپو عشایر، اجرای مفاد انقلاب سفید از جمله اصلاحات ارضی، اعزام سپاه دانش به مناطق روستایی و ملی کردن جنگل‌ها و مراتع موجب تشدید مهاجرت‌های روستایی و افزایش جمعیت شهر ایذه گردید. مهاجرت به شهر و تغییر زیست‌بوم طبیعی به زیست‌بوم انسان‌ساخت، تغییر سبک زندگی ساکنین را به همراه داشته است. تغییر زیست‌بوم به تدریج تمهیدات تهیه غذا و نوع پوشش را تغییر داد و شهرنشینی به عنوان زیست‌بومی انسان‌ساخت الگوهای رفتاری «فردگرایی» و «مصرف‌گرایی» را جایگزین الگوهای رفتاری «جمع‌گرایی» و «مولد بودن» کرده است. همچنین این یافته‌ها نشان می‌دهند دگرگونی در فرهنگ و ایستارها، رواج یافتن پوشاک مدرن، ورود آموزش مدرن، گسترش بازار محلی و گسترش مجاری ارتباطی از زمینه‌ها و بسترهای تغییر سبک زندگی در جامعه مورد مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ethnographic study of lifestyle changes in the urban development process of Izeh (Case study: food and clothing)

نویسندگان [English]

  • Ali Hossein Hosseinzadeh 1
  • Masoumeh Bagheri 2
  • Hossein Moltafet 3
  • Sajad Bahmani 4
  • zolfaghar Ahmadi Avendi 5
1 Professor of sociology, Department of sociology, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor of Sociology, Department of Sociology, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Assistant professor of sociology, Department of sociology, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Assistant professor of sociology, Department of sociology, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
5 PhD student in Sociology, Department of Sociology, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

 Lifestyle is a coherent set of behaviors that is manifested in the form of consumption. During the last four decades, the lifestyle has undergone fundamental changes. The aim of the current research is to study the ethnographic changes in lifestyle (clothing and food) in the process of urban development in Izeh. The research methodology is based on interpretative paradigm. In this regard, in order to answer the research questions and objectives, the ethnographic method was chosen. In this regard, 23 informants who were selected by purposeful sampling were included in the study. The obtained data were analyzed through Grounded analysis and concepts, sub-categories and main categories were extracted. The findings of the research show that the spontaneous settlement of the nomads and the change of the natural ecosystem to the man-made ecosystem has brought about a change in the lifestyle of the residents in the study area. The change in the ecosystem gradually changed the arrangements for preparing food and the type of clothing, and urbanization as a man-made ecosystem has replaced the behavioral patterns of "individualism" and "consumerism" with the behavioral patterns of "collectivism" and "productivity". Qapu board of nomadic, the implementation of the provisions of the White Revolution, including land reforms, the sending of the Knowledge Corps to rural areas and the nationalization of forests and pastures led to the intensification of rural migrations, the increase of the city population and, consequently, the changes in lifestyle in the studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle changes
  • consumerism
  • individualism
  • attitude
  • local trade