بررسی نقش ابعاد ذهنی احساس امنیت در مشارکت اجتماعی مرزنشینان (مورد مطالعه: روستاهای مناطق مرزی استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (shafee56@gmail.com)

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران adhamiab@yahoo.com

3 استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (khademian@iau-tnb.ac.ir)

10.22034/scart.2023.62908

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سویه های ذهنی احساس امنیت در مشارکت اجتماعی مرزنشینان استان کردستان در ابعاد رسمی و غیر رسمی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی، به لحاظ زمانی مقطعی، و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری کلیه ساکنین روستاهای سقز (58092)، بانه (43365)، مریوان (84074) و سروآباد (36643) در استان کردستان است که بر اساس سرشماری سال 1395 در مجموع 222174 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۴ نفر محاسبه شد. نمونه‌گیری به شیوه طبقه‌بندی و تعداد نمونه‌ها بر اساس سهم جمعیتی در هر روستا توزیع و پرسشنامه‌ها به شکل تصادفی بین آن‌ها توزیع و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که سهم هر یک از ابعاد ذهنی احساس امنیت اجتماعی در مشارکت اجتماعی مرزنشینان به ترتیب درجۀ اثرگذاری عبارت است از: اعتماد اجتماعی(487/0)، پایبندی مذهبی(417/0)، احساس آرامش (371/0)، آگاهی از حقوق فردی (020/0). همچنین نشان داده شده است که متغیرهای مستقل از توان تبیینی تغییرات حاصله در متغیر وابسته، یعنی مشارکت اجتماعی، برخوردار بوده اند، بدین نحو که دو مؤلفۀ احساس امنیت اجتماعی، یعنی اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق فردی، به ترتیب در بالاترین و پایین‌ترین سطوح اثرگذاری بر میزان مشارکت اجتماعی ساکنین روستاهای مناطق مرزی استان کردستان عملکرد داشته اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impacts of the subjective dimensions of the feeling of security on social participation of border residents(Case study: villages of Kurdistan province)

نویسندگان [English]

  • saleh Shafiei Nia 1
  • Abdulreza Adhami 2
  • Talia Khademian 3
1 Ph.D.student in Sociology, North Tehran Branch ,Islamic Azad University, Tehran , Iran (shafee56@gmail.com)
2 Associate Professor, Department of Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran adhamiab@yahoo.com
3 Associate Professor, Department of Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (khademian@iau-tnb.ac.ir)
چکیده [English]

  
The aim of the present study is to investigate the role of the subjective dimensions of the sense of security in the social participation of border residents of Kurdistan province in the formal and informal dimensions, the research method is quantitative, cross-sectional in terms of time, and practical in terms of purpose, which is using the survey method. And the questionnaire tool was done. The statistical population of all residents of the villages of Saqez (58092), Baneh (43365), Marivan (84074) and Sarovabad (36643) in Kurdistan province, which in 1402-1401 according to the census of 1395, the rural population of this province was a total of 222174 people. The sample size was calculated using Cochran's formula of 384 people. Sampling was done by classification method and the number of samples was distributed based on population share in each village and questionnaires were randomly distributed among them and data analysis was used with SPSS software. The findings of the research showed that the contribution of each of the subjective dimensions of the feeling of social security on the social participation of the border dwellers according to the order of effect includes: social trust (0.487), religious adherence (0.417), feeling of peace (0.371), awareness It is from individual rights (0.020). The results of the research showed that the independent variables are able to explain the changes in the social participation variable, therefore, the social trust component is the highest and the awareness of individual rights is the lowest, the feeling of social security among the residents of the villages of the border areas of Kurdistan province has an impact on the social participation of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "feeling security"
  • "social trust"
  • "religious adherence"
  • "social participation"
  • "border residents"