فرهنگ، عدالت آموزشی، کارایی آموزشی: فراتحلیل مطالعات راجع به دبیرستان های دولتی و غیردولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تعاون و رفاه اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، ایران

2 استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، ایران

3 کارشناسی ارشد تعاون و رفاه اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/scart.2023.139764.1368

چکیده

پژوهش حاضر درصدد شناسایی معانی، مفاهیم، دلالت­ها و شاخصه‌های سنجش کارایی آموزشی است و برای نیل به این هدف به توصیف، تحلیل، مقایسه و ارزیابی سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های حاکم بر مدارس می­ پردازد و درعین ­حال پیامدها و راهکارهای مواجه با سیاست­های خصوصی‌سازی مدارس را مورد بررسی قرار می ­دهد. روش پژوهش از جنس کیفی و مشخصاً به شیوه فراتحلیل و مطالعه مروری نظام ­مند است. جامعه آماری شامل 72 مقاله منتخب در زمینه عوامل مرتبط با کارایی آموزشی و عدالت آموزشی در بین دبیرستان­های دولتی و غیردولتی است که پس از بررسی، 25 مورد از آن‌ها مورد توصیف، تحلیل و مقایسه قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با مراجعه به فصلنامه­ های حوزه‌ آموزش و تربیت، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و ایران­داک گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می­ دهد که مفهوم عدالت آموزشی در دبیرستان­های غیردولتی در مقایسه با دبیرستان­های دولتی به معنای برخورداری برابر از نظر دسترسی آموزشی، امکانات آموزشی و عملکرد نظام آموزشی اگرچه در سطح خرد و عرصه‌های آموزش، مدیریت و فرصت‌های اجتماعی مطلوب عمل کرده است، اما آموزش به عنوان یک کالای اقتصادی در سایر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به بروز و تداوم شکاف طبقاتی و اجتماعی بین افراد منجر شده است. این امر می ­تواند در درازمدت بدین نتیجه ختم شود که در صورت تداوم بی ­توجهی به استعدادها و توانمندی ­های افراد کم­ درآمد به ­تدریج دانش ­آموزان متعلق به اقشار فقیر از دایرۀ دسترسی به فرصت­های برابر جهت حضور در مناصب دولتی و مشارکت در سیاست­گذاری ­های اجتماعی و فرهنگی حذف شوند و سلسله ­مراتب طبقاتی موجود در جامعه همچنان به ­میانجی بی­ عدالتی­ های نهفته در نظام آموزشی بازتولید شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Culture, educational justice, educational efficiency: A comparative meta-analysis on governmental and non-governmental high schools

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahmadi 1
  • Jafar Hezarjaribi 2
  • Mahsa Rahimi Adargani 3
  • Parisa Tabakhian Ghomi 4
1 PH. D student of Cooperation and Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Cooperation and Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 M.A. student of Cooperation and Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 M.A. student of Social Sciences Research, Faculty of Social Sciences, Kharazmi University , Tehran, Iran
چکیده [English]

 The current research seeks to identify the meanings, concepts, implications and indicators of measuring educational efficiency to describe, analyse, compare and evaluate the ruling policies and ideologies among schools, especially government and non-government high schools, and the consequences and solutions faced accordingly.  It considers the policy of privatization of schools.  This qualitative research is a descriptive meta-analysis and a systematic review.  The statistical population of the research includes 72 selected articles in the field of factors related to educational efficiency and educational justice between government and non-government high schools, after review, 25 of them were described, analyzed and compared.  The data of the research was collected by referring to the quarterly journal of the fields of education and training, the comprehensive portal of humanities, the scientific information base of academic Jihad, Iran Dog. They showed that the concept of educational justice in non-government high schools compared to government high schools means equal enjoyment in terms of educational access, educational facilities, and the functioning of the educational system, although it has worked well in the fields of education, management, and social opportunities, but education as an economic commodity in other cultural and social fields has led to the emergence and continuation of class and social gap between people. If the background and capabilities of low-income people are not paid attention to and these people do not have equal opportunities to participate in government positions for policymaking in the social and cultural fields, in the future we can witness the occurrence of damages and social issues to compensate for the lost opportunities.  It was from this group of people in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social blockage
  • social gap
  • educational justice
  • equal opportunities