دوره و شماره: دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی) - شماره پیاپی 18، اسفند 1402 
بازنمایی زن پوشی در سینمای پسا انقلاب ایران

10.22034/scart.2023.139461.1332

احسان آقابابایی؛ مهسا شعیبی؛ زهرا لطفی فروشانی