دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تیر 1402 
تبیین جامعه‌شناختی مصرف فیلم در شهر اصفهان

صفحه 55-70

احسان آقابابایی؛ فاطمه السادات فاطمی؛ وحید قاسمی