دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، مهر 1402 
تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز

اکبر علیوردی نیا؛ محمد اسماعیل ریاحی؛ زهره جعفری وحید؛ زهره نظام محله


مدل ساختاری عوامل فرهنگی ـ اجتماعی تأثیرگذار بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد

محسن نیازی؛ ستار صادقی ده چشمه؛ محمدرضا حسینی؛ امین گودرزی


پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی

ناهید پاکزاد؛ محمد رضا شریف زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ مهسا خویی