دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، مهر 1402 
پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی

صفحه 173-185

10.22034/scart.2023.62884

ناهید پاکزاد؛ محمد رضا شریف زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ مهسا خویی