واکاوی کیفیت فعالیت موسیقیایی زنان با رویکرد نظریۀ داده بنیاد (مورد مطالعه: زنان مشارکت کننده در کلاس‌های موسیقی شهر برازجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

در ایران، فعالیت موسیقیایی زنان همیشه مورد بحث و مناقشه بوده است. اما با گسترش ایده‌های تجدد این بحث و چالش شدت و حدت بیشتری یافته است. از یک طرف، فعالیت موسیقیایی زنان در شرع و عرف سنتی چندان پذیرفته و مرسوم نیست، از طرفی دیگر، با گسترش فرصت‌های آموزشی و حقوقی برابرگرای جنسیتی زنان بیشتری وارد عرصه‌های موسیقیایی می‌شوند. در چنین وضعیتی، شناسایی کیفیت فعالیت موسیقیایی زنان از منظر زنان فعال در عرصۀ موسیقی می‌تواند به توصیف و فهم دقیقتر شرایط و موانع فعالیت موسیقیایی زنان کمک نماید. از اینرو، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریۀ داده‌بنیاد ماهیت، شرایط، محدودیت‌ها، راهبردها و پیامدهای فعالیت موسیقیایی زنان مشارکت کننده در کلاس‌های موسیقیایی شهر برازجان را مطالعه نموده است. روش‌ نمونه‌گیری، هدفمند با رعایت حداکثر تنوع بوده است. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری و داده‌ها با روش تحلیل مضمونی و کدگذاریِ سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. بر اساس تحلیل داده‌ها می‌توان ماهیت فعالیت موسیقیایی این زنان را از نوع محدود در فضایی سرکوبگرانه توصیف کرد که متأثر از موانع و الزامات اجتماعی و فرهنگی، کمبودهای زیرساختاری، پتانسیلهای تسهیلگرانۀ تکنولوژی‌های نوین، و ظهور و گسترش نگاه جدید به فعالیت موسیقیایی می باشد. همچنین فعالیت موسیقیایی برای این زنان دارای پیامدهای فردی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the quality of women's musical activities through grounded theory (Case study: women participation in music classes in Brozjan)

نویسندگان [English]

  • Arman Heidari 1
  • Narjes Raeesi 2
  • Maryam Mokhtari 3
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Education and Human Sciences, Yasuj University, Yasuj, Iran.
2 M.A. of sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Education and Human Sciences, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

One of the most important problems and challenges of women in the least developed regions is related to the limitation of their cultural activities. Among the cultural activities, music activity has been the biggest one in Iran, especially among more traditional locals such as Brozjan. Moreover, this activity has lees being studied based on a sociological point of view and qualitative methodology. Thus, this research has studied the women, s musical activities in Brozjan by using of grounded theory method as a qualitative methodology. The Participants have been women who participate in music classes in the city of Brozjan. The method of sampling was non-random, and theoretical with maximum divers one. Necessary data were collected by using deep unstructured face-to-face interviews. The collected data was analyzed with aid of three phrasal coding of open, axial, and selective coding processes of Strauss and Corbin. Based on the analysis of data, the music activity of these women can be categorized and analyzed under 9 categories including the hegemonic patriarch of music space; infrastructural limitations; economic dimensions; professionalization and gradual growth of music; gender socialization; music and dualisms of private-public space; practical- a verbal challenge for women, s music recognition; cultural and social contexts of music activity and non-activity of women; individual, social, and cultural consequences of women,s music activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " music activities"
  • " gender beliefs"
  • " gendered art"
  • " music activity"