هنر مهاجرت در مجسمه‌سازی معاصر ایران (مطالعه موردی آثارهنری تندیس‌گران پناهندة ‌آذربایجان ‌روسیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم‌ اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی: تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پناهندگان آذربایجان روسیه جزو محنت ­دیده‌ترین گروه میان پناهندگان قفقاز بودند. آنان جزو اجتماعاتی بودند که مورد غفلت محققان قرار گرفتند. این پناهندگان در شکل‌گیری تندیس‌گری و نقاشی معاصر ایران نقش بسزایی داشتند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات هنرمندان پناهندة ‌آذربایجانی بر تندیس‌گری و نقاشی معاصر ایران و تأثیر بسترهای فرهنگی اجتماعی ایران بر آثار آنان پرداخته ‌است. روش مورد استفاده نشانه‌شناسی فرهنگی است که پنج اثر و زندگی‌نامه هنرمند‌ پناهندة آذربایجانی نامی را مورد بررسی قرار داده ‌است. نویسندگان با به‌کارگیری مفاهیم متن، ضایعة فرهنگی، سپهر نشانه‌ای، هویت و فرم اجتماعیِ غریبه این متون را مورد تحلیل قرار داده‌اند. در این پژوهش هنرمندان پناهندة آذربایجانی معرفی و جایگاه آنان در ایجاد و تثبیت هنر نوگرا در ایران مطرح شده است. در تحلیل متن‌ها جمعا 136 مدلول استخراج شده‌ است. سه رمزگان یادمانة ایران، زیست دشوار و بحران هویت در این متون کشف شدند. با تحلیل نشانه‌شناسی این رمزگان و دال‌ها سازوکارهای طرد و جذب  فرهنگ (متنیت) ایرانی برای پناهندگان یافت شد. گمشدگی و وفاداری به عناصر متینت ملی از محصولات این سازوکارها است. با نشانه‌شناسی این متون چهارچوب هویت پناهندگان آذربایجانی در سپهر نشانه‌ای هنر معاصر ایران یافت شد. آنان با وجود آثار مطرح در هنر شهری و سهم‌شان در آموزش هنر مجسمه‌سازی با فراموشی اجتماعی جامعة هنری ایران مواجه ‌شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Art migration in modern Iranian sculpture(A case study of the works of Azerbaijani refugee sculptors and painters)

نویسندگان [English]

  • Ali Khanmohammadi 1
  • Yusef Pakdaman 2
1 Ph.D. student of sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of sociology, Faculty of Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The refugees of Russian Azerbaijan were among the most suffering group among the refugees of the Caucasus. They are among the communities that were neglected by researchers. These refugees played a significant role in the formation of contemporary Iranian sculpture and painting. By conducting a fundamental research, the authors have investigated the effects of Azerbaijani refugee artists on contemporary Iranian sculpting and painting and the influence of Iran's socio-cultural contexts on their works. This article has analyzed five works and the biography of the famous Azerbaijani refugee artist with the method of cultural semiotics. The authors have investigated these texts by using the concepts of text, cultural trauma, semoisphere, identity and stranger sociological form. In this research, the introduction of Azerbaijani refugee artists and their position in the creation and stabilization of modern art in Iran was discussed. A total of 136 symbols have been extracted in the study of texts. The authors of three codes of nostalgia of Iran and tradition, difficult life and identity crisis in these works. The loss and loyalty to the elements of the national culture (textuality) of the products has been one of the mechanisms of rejection and attraction of the Iranian text for the refugees. With the semiotics of these texts, the identity framework of Azerbaijani refugees was found in the semoisphere contemporary Iranian art. They faced the social amnesia of Iran's art community despite their prominent works in urban art and their contribution to the education of sculpture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Memory
  • Art migration
  • Cultural Trauma
  • Social Form
  • Semoisphere