مدل ساختاری عوامل فرهنگی ـ اجتماعی تأثیرگذار بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

4 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر فرآیند ترک پایدار اعتیاد از دیدگاه متخصصان حوزه اعتیاد انجام پذیرفته است. روش پژوهش حاضر کمی و ابزار تحقیق پرسشنامه است. تکنیک مورداستفاده در پژوهش حاضر تکنیک دیماتل است که بر پایه مقایسه‌های زوجی است. این تکنیک با بهره‌گیری از نظرات خبرگان در استخراج عوامل موجود در سیستم، ساختاردهی سیستماتیک به آن‌ها و با به‌ کارگیری اصول نظریه گراف، ساختاری سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تأثیر گذاری و تأثیرپذیری متقابل عناصر مذکور فراهم می‌آورد. بدین سان شدت اثر روابط مذکور به‌ صورت کمی مشخص می‌ شود. جامعه آماری شامل سیزده نفر از متخصصان و خبرگان حوزه اعتیاد که به‌طور عمده روی اعتیاد و ترک پایدار آن مطالعاتی داشته و صاحب‌ نظر بودند. نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری مربوط به متغیرهای ترک پایدار اعتیاد، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و گروه دوستان می‌باشد. همچنین متغیرهایی که بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر ترک اعتیاد داشته‌اند عبارت‌اند از متغیر سلامت روان با 57/1، بی‌هنجاری با 0/1، دین‌داری با 882/0 و کنترل اجتماعی به همراه گروه دوستان با 658/0 که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر فرآیند ترک اعتیاد داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of socio-cultural factors affecting the process of sustainable withdrawal from addiction

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • Satar Sadeghi Deh Cheshmeh 2
  • Mohamadreza Hosseini 3
  • Amin Goudarzi 4
1 Professor of sociology, Department of Sociology, Faculty of Human Sciences, Kashan University, Kashan, Iran
2 Assistant professor of sociology, Faculty of Humanities, Shahrekord University, Iran
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran
4 PH. D student of Iran's social problems, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to investigate the cultural and social factors affecting the process of sustainable withdrawal from the perspective of addiction experts. The present research method is quantitative and the research tool is a questionnaire. The technique used in the present study is the Dimatel technique, According to this technique, based on pairwise comparisons, by using the opinions of experts in extracting the factors in the system, systematically structuring them and applying the principles of graph theory, a hierarchical structure of the factors in the system with relationships Provides interaction and mutual influence of the mentioned elements. In order to quantify the effect of the mentioned relationships, the statistical population consisted of 13 specialists and experts in the field of addiction who had mainly studied and had expertise on addiction and its permanent withdrawal. The results showed that the most influential variables are related to the variables of persistent addiction, socio-economic status and group of friends, respectively. Also, the variables that had the greatest effect on quitting addiction are mental health with 1.57, abnormality with 0.1, religiosity with 0.882 and social control with group of friends with 0.658, respectively. Have had an impact on the process of quitting addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustained withdrawal from addiction
  • socio-cultural factors
  • structural model
  • mental health