تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی ایکرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

روابط فرازناشویی در بسیاری از جوامع به شدت در معرض انگ و برچسب‌زنی قرارداشته و به یکی از مسائل مهم و اساسی میان زوج‌ها بدل شده‌است. با وجود رواج آن باز هم پدیده‌ای است که مورد انگ‌زنی قرار می‌گیرد و وقتی جامعه با آن روبه‌رو شود مایه شرمساری خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی گرایش زنان متاهل به روابط فرازناشویی صورت پذیرفته‌است که می‌کوشد در پرتو نظریه یادگیری‌اجتماعی ایکرز، این مساله اجتماعی را تبیین کند. این مطالعه با استفاده از روش پیمایش در میان80 نفر از زنان متاهل شهر بابل که بر اساس شیوه نمونه‌گیری غیرتصادفی از نوع گلوله برفی انتخاب شده‌اند، انجام شده‌است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای تقویت افتراقی و تقلید و گرایش به روابط فرازناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که از میان متغیرهای مستقل، متغیر پاداش تصوری بیشترین پیش‌بینی‌پذیری را بر متغیروابسته یعنی گرایش به روابط فرازناشویی دارد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که گرایش به روابط فرازناشویی تحت تاثیر «پاداش‌ها»، «عکس العمل ها» و «تقلید از رسانه‌ها»، تقویت‌شده و تکرارپذیری‌اش بالا می‌رود. در واقع، روابط فرازناشویی تابعی است مثبت و مستقیم از تقویت افتراقی و تقلید که هر دو به عنوان محرک‌های متمایز‌کننده رفتار عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Sociological explaining of attitudes towards extramarital relationships by the perspective of Akers’ social learning theory

نویسندگان [English]

  • Akbar Aliverdinia 1
  • Mohammad Esmail Riahi 2
  • Zohreh Jafari Vahid 3
  • Zohreh Nezam Mahalleh 4
1 Professor of sociology, Social Sciences Department, Faculty of Humanities and Social Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Associate Professor of sociology, Social Sciences Department, Faculty of Humanities and Social Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 M.A. of sociology, Social Sciences Department, Faculty of Humanities and Social Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
4 Ph.D. student of sociology, Social Sciences Department, Faculty of Humanities and Social Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

In many societies, extra-marital relationships are strongly stigmatized and have become one of the most important issues among couples. This article aimed to investigate attitudes married women toward extramarital relationships, which tries to explain this issue by social learning theory. This study was conducted using the survey method among 80 married women of Babol city which examined their attitudes toward extra-marital relationships through a self-administered questionnaire. They were selected by non-random sampling method (snowball). The findings indicate that there is a significant relationship among three variables (differential association, differential reinforcement, and imitation) from social learning theory with the attitude towards extramarital relationships and all its dimensions.
The results of multiple regression analysis show that the independent variable of the reward has the most predictability on the dependent variable. In general, the results confirm the propositions related to the social learning theory and show that the attitude to extramarital relationship increases under the influence of rewards, punishments and imitation from the media is strengthened and its repeatability increases. According to social learning theory, both overt behavior and cognitive definitions related to extramarital relationship are created with two dimensions of differential reinforcement and imitation, both of which function discriminative stimuli for the behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social learning
  • differential association
  • differential reinforcement
  • imitation
  • extramarital relationships