تحلیل معنایی نقوش ویژه سفالینه‌های هزاره‌های سوم تا چهارم ق.م. فرهنگ موسیان (با اتکاءِ بر جهان‌نگری و باورهای اجتماعی_فرهنگی مردمان پیش از تاریخ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 پژوهشگر مطالعات هنر، دکترای پژوهش هنر، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

مستندات فرهنگی و هنری متعددی از بومیان فرهنگ موسیان، مردمانی که پیش از تاریخ در نقاطی از جنوب ایران قدیم زندگی می‌کرده‌اند، به جای مانده است. از این میان، نگاره‌های تصویرسازی شدة ویژه‌ای بر روی سفالینه‌ها از این فرهنگ کشف شده است که بسیار جلب توجه می‌کند. آنچه باعث می‌شود این نگاره‌ها شاخص به نظر آید نقوش تجریدیِ بر روی آن سفال‌نگاره‌ها با محوریت انسان است. ترسیم این نقوش تجریدی و خاص نمی‌تواند بی‌معنا و مفهوم بوده باشد. سوال اساسی در اینجا این است که نقوش تصویرسازی شده این نگاره‌ها چه معنا، مفاهیم و پیام‌های پنهانی را در خود مستتر داشته و منتقل می‌کنند؟ با این توجه مسأله اصلی پژوهش حاضر، دریافت معنای پنهان در این نگاره‌ها با توجه به عناصر تصویری کاربردی در آنهاست. هدف پژوهش حاضر ضمن مطالعه بخش مغفول مانده از هنرهای تجسمی در فرهنگ ایران پیش از تاریخ، اثبات هم-گنی این نگاره‌ها در یک رسته و با یک نام موسومی بر اساس دریافت معنای پنهان نگاره-ها از جهان‌نگری اعتقادی_اجتماعی و فراروایت شده در فرهنگ پیشاتاریخ است. این مهم با اتکاء به شناخت و شناساندن زیست اجتماعی_فرهنگی مردمان پیش از تاریخ و تعمیم آن به عناصر تصویری نگاره‌های فرهنگ موسیان محقق خواهد شد. بر این اساس روش پژوهش حاضر کیفی_تحلیلی بوده که داده‌های آن با رویکرد تاریخی و با کاربست ابزار کتابخانه‌ای مهیا شده است. با تحلیل و تأویل متقن، معنای پنهان سفال‌نگاره‌های پیشاتاریخ موسیان آشکار و نگاره‌ها با عنوان و رسته نگاره‌های نمادین_اعتقادی فرهنگِ پیشاتاریخ موسیان موسوم می‌شود. این گزاره اخیر از نتایج بنیادین پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic analysis of special motifs of pottery of 3rd to 4th millennium B.C. Musian culture (Relying on the worldview and social-cultural beliefs of prehistoric peoples)

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Azhand 1
  • Shahrokh Amirian Doost 2
1 Professor of Art Research, Faculty of Visual Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Researcher of Art Studies, Ph.D. in Art Research, University of Tehran, tehran, Iran.
چکیده [English]

 There are many cultural and artistic documents of the natives of Musian culture, people who have lived in parts of the south of ancient Iran before history. Among these, special imaging images on pottery have been discovered from this culture which attracts a lot of attention. What makes these portraits seem to be indicators is the excerbated motifs on those Pottery with human focus. Drawing these experiential and specific motifs cannot be meaningless. The fundamental question here is what meaning, concepts and hidden messages do these images have and convey? Considering this main problem of this study, receiving hidden meaning in these images according to applied visual elements in them. The method of this study was qualitative-analytical and its data were prepared by historical approach and using library tools. The aim of this study was to study the neglected part of visual arts in prehistoric Iranian culture to prove the homogeneity of these figures in one order and with a name based on receiving the hidden meaning of the visual semantics from the belief-social and trans-narrative worldview in prehistoric culture. This important will be achieved by relying on the recognition and recognition of the social-cultural biology of prehistoric peoples and its generalization to the visual elements of the images of Musian culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Pre-historic Iranian paintings”
  • “mystical paintings ”
  • “Musian religious culture”
  • “rhythmic ritual movements”