خوانش فیلم «زنی به نام نیکیتا» براساس اسطوره‌شناسی تطبیقی ساخت‌گرای جوزف کمبل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه فرش، دانشکده هنر و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد. شهرکرد، ایران

چکیده

آثار سینمایی بسیاری در سراسر جهان حول یک شخصیت کلیدی شکل گرفته‌اند که با ویژگی های مشترکشان در کنار هم، به کهن الگویی رهنمون می‌شود که جوزف کمبل آن را دست‌مایه نظریه‌ای قرار داد که فهم همه آثار و معانی پنهانشان را به سادگی میسر می‌کند. این کهن‌الگو که قهرمان نام دارد در غالب آثار به صورت یک مرد رخ می‌نماید حال آنکه قهرمان می‌تواند یک زن نیز باشد. نظر به محدودیت حضور قهرمانان زن در آثار سینمایی، این پژوهش بر آن است تا با مبنا قرار دادن فیلم «زنی به نام نیکیتا» به بررسی چند و چون حضور قهرمان زن در آثار سینمایی بپردازد. در این راه برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش نظیر اینکه الگوی شکل دهنده به سرگذشت قهرمان در فیلم «زنی به نام نیکیتا» چیست؟ معنای پنهان در این اثر چیست؟ و شکل‌گیری معنا در این اثر به رغم شباهت ساختاری‌اش با سایر آثار قهرمان محور، چگونه انجام می‌گیرد؟ این نوشتار شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی در پیش گرفت و با ابتنا به روش تحقیق اسطوره شناسی تطبیقی ساختگرا به این نتیجه دست یافت که الگوی شکل دهنده به سرگذشت قهرمان در فیلم «زنی به نام نیکیتا» همان الگوی تبیینی کمبل منتها با در نظر گرفتن جزئیاتی به خاطر تغییر جنسیت قهرمان است. معنای پنهان در این اثر از تقابل دوگانه‌های طبیعت/فرهنگ، آنیموس/آنیما، محبت/خشونت، بخشش/عدالت حاصل شده و همانا تقابل و تنازع با فرهنگ مرد سالارانه غرب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reading of " La Femme Nikita" based on Joseph Campbell's constructive - comparative mythology

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mehrabi 1
  • Afsaneh Ghani 2
1 PhD student of Comparative and Analytical History of Islamic Art, Tehran University of Art, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Farsh Department,, Faculty of Arts and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Many cinematic works in the world revolve around a central character. It can be claimed that the common feature of these works leads to an archetype that Joseph Campbell used as the basis of his theory, which makes it easy to understand all their hidden meanings. The hero's archetype appears in most works as a man, while the hero can also be a woman. Due to the limited presence of female heroes in cinematic works, this study intends to investigate female heroes' presence based on the film "La Femme Nikita." The research is about to answer these questions: "What is the pattern that shapes the story of the hero in the movie" La Femme Nikita"? What is the hidden meaning of this work and how it is formed despite its structural similarity with other works of the hero How is the axis done? ". In this way, the article toakes a descriptive and analytical method and, based on the analysis of information collected from constructive comparative mythology, concluded that the pattern shaping the story of the hero in the film " La Femme Nikita" is the same explanatory pattern of Campbell. However, certain details are different due to the change in the hero's gender. This work's hidden meaning is derived from the dual confrontation of nature/culture, animus/anima, love/violence, forgiveness/justice, and the confrontation and conflict with the West's patriarchal culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative studies
  • mythical criticism
  • hero's journey
  • Joseph Campbell
  • La Femme Named Nikita