مصرف شبکه‌های اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر: تبیین جامعه شناختی جوانان 18 تا 29 ساله شهرستان ایذه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/scart.2024.139492.1338

چکیده

شیوع رفتارهای پرخطر یکی از موضوعات جدّی تهدیدکننده سلامت جامعه است که در سال‌های اخیر با توجّه به تغییرات سریع اجتماعی از سوی سازمان‌های بهداشتی، مجریان قانون به عنوان یکی از مشکلات موجود در جامعه مورد توجّه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهرستان ایذه بوده است. این پژوهش با روش کمی به شیوه پیمایشی انجام شده است. در این تحقیق 400 نفر گروه سنی 18 تا 29 سال شهر ایذه به عنوان نمونه‌آماری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میانگین رفتارهای پرخطر در سطح متوسط رو به بالا قرار داشته است. همچنین نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق حاکی از آن بود که میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و مدت زمان عضویت در شبکه‌های مجازی بر میزان خشونت، گرایش به مصرف موادمخدر و گرایش به رفتارهای جنسی پرخطر رابطه مثبت و مستقیمی داشته‌اند. در حالی‌که رابطه میان میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و سرقت و همچنین نوع استفاده از این شبکه‌ها بر گرایش به رفتارهای پرخطر مورد تأیید قرار نگرفت. از میان متغیرهای جمعیت‌شناختی، در حالی که متغیر جنس دارای ارتباط معنادار بر گرایش به رفتارهای پرخطر بوده است، رفتارهای پرخطر بین زنان و مردان تفاوت معنادار داشته ولی بین قومیت های مختلف و سنین مختلف تفاوتی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consumption of social networks and the tendency to commit risky behaviors: Sociological explanation of the youth in Izeh city

نویسنده [English]

  • Marziyeh Shahryari
Assistant professor, Department of Social Sciences, Faculty of Economy and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

There are public and government concerns that social media may encourage risky behavior in the offline environment. In this research, the relationship between virtual social networks and the tendency to risky behaviors has been investigated through a survey method. The statistical population of the present study was the youths aged 18-29 of Izeh city, whose number is about 198,000 according to the census of 2015. The sample size was estimated to be 400 people using Cochran's formula, and the sampling method was a multi-stage cluster. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used. The results of the research hypotheses test showed that there is a positive and significant relationship between social networks and the tendency to risky behaviors. Exposure to online couration of using social networks and the tendency to risky behavior. There is also a significant difference between the relationship between virtual social networks and gender. Also, the type of membership in virtual social networks has an effect on the tendency to risky behavior.There is also a significant difference between the relationship between virtual social networks and gender. nline couration of using social networks and the tendency to risky behavior. There is also a significant difference between the relationship between virtual social networks and gender. Also, the type of membership in virtual social nThere are public and government concerns that social media may encourage risky behavior in the offline environment. . In this research,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • risky behavior
  • consumption
  • the youth
  • gender