مطالعۀ کیفی فاصله گیری فرهنگ شنیداری موسیقی ایران از ریشه های اصیل خود در دوره پهلوی دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/scart.2023.140133.1414

چکیده

فرهنگ هر جامعه برآیند و بازتابگر ارزش ­ها، آداب و رسوم، نمادها و باورهایی است که تعامل ­های روزمره و تبادلات بین ­الذهانی کنشگران را جهت می ­بخشند و غالباً از بطن انواع تقابل ­ها و همیاری­ ها بر می ­خیزند. بخشی از این فرهنگ کلی بی ­تردید فرهنگ شنیداری است که سیر تکاملی خاص خود در تاریخ هر جامعه را دارد. هدف این پژوهش تحلیل زمینه­ های فاصله­ گرفتن فرهنگ شنیداری موسیقی از ریشه­ های اصیل خود در دوران پهلوی دوم است. این گسست از دوره ناصری با ورود موسیقی نظام به بدنه موسیقی ایرانی آغاز شد و عواملی چون تجددگرایی، مراسم مذهبی، حذف آموزش سازهای ایرانی و رواج آموزش نت ­محور آن را تشدید کردند. این فرایند بعدها نیز با تعمیق مدرنیتۀ ایرانی در پهلوی دوم تداوم یافت و نهایتاً با رخداد انقلاب 1357 در مسیر دیگری افتاد. روش مورد استفاده از جنس کیفی و از نوع تاریخی و توصیفی- تحلیلی است و داده­ ها به شیوۀ اسنادی گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از دوره پهلوی دوم تا انقلاب 1357؛ رادیو و تلویزیون، سالن­ های اجرا و کافه ­ها، ضبط و پخش آثار موسیقی و مراکز فرهنگی بر علل قبلی افزوده شدند. هر چند تلاش ­هایی در جهت احیای موسیقی ایرانی صورت گرفت اما نتوانست در مقابل موجی که حامل موسیقی غیرایرانی بود مقاومت لازم را نشان دهد. لذا موسیقی ایرانی فقط در متن مواجهه با موسیقی غربی و در تقابل و تبادل با آن توانست به کار خود ادامه بدهد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A qualitative analysis of the divergence of the Iranian musical auditory culture from its authenticity in the second Pahlavi era

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Mirzaei 1
  • Fateme Shahroodi 2
1 Master in Art Research, Arts Faculty, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The culture of a nation or country can express customs, traditions, and values that are formed on the basis of behavioral interactions of the same nation or country and have undergone an evolution, confrontation, or exchange. Auditory culture is considered as one of the sub-branches of culture, of which the musical auditory culture is one of its branches. The reasons for the divergence of musical auditory culture from the Naseri Period began with the entry of military music into the body of Iranian music, and factors such a modernism, religious ceremonies, the omission of Iranian instrument instruction, and the spread of note-based instruction are considered to be the main reasons for this occurrence. This article investigated the reasons for the divergence of Iranian musical auditory culture from its cultural and artistic originality from the Second Pahlavi Period to the 1979 Revolution. The method of analysis of this article is qualitative and, in nature, it is historical and descriptive-analytical. The necessary data has been collected through library research. The results showed that since the Second Pahlavi Period until the Revolution of 1979, radio and television, performance halls and cafes, recording and broadcasting of musical works, and cultural centers were also added to the previous four factors.  Although efforts were made to revive Iranian music, such endeavors could not offer the necessary resistance against the wave that carried non-Iranian music. Therefore, Iranian music continued in parallel with the contexts upon which western music was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditory culture of music
  • originality
  • second Pahlavi period
  • Iranian music
  • western music