تبیین رابطۀ سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با سلایق سینمایی مخاطبان (مورد مطالعه: سینماروهای شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و عضو پژوهشکدۀ مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی؛ تهران، ایران.

10.22034/scart.2023.62909

چکیده

هدف تحقیق حاضر آن بوده است تا ضمن شناخت برخی ویژگی‌ های سینماروها در شهر زاهدان، ارتباط انواع سرمایه با گرایش‌ های سینمایی آن‌ ها را بررسی نماید. از آن‌جا که دست‌یابی به هدف فوق‌الذکر منوط به شناخت گرایش و سلیقه‌ افراد، و نیز بررسی ذائقه‌ فرهنگی‌ آنان بر حسب دارایی‌ ها یا سرمایه‌های‌شان می‌ باشد، لذا در پژوهش حاضر از رویکرد پیر بوردیو به‌ عنوان راهنمای نظری کار استفاده شده است. روش تحقیق نیز از نوع کمی و با هدف توصیف و تبیین پدیده مورد بررسی و با استفاده از ابزار پرسشنامۀ محقق‌ساخته بوده است. جامعۀ آماری تحقیق کلیه مشتریان سینماهای شهر زاهدان در زمان جمع‌آوری داده‌ ها و حجم نمونه 232 نفر بوده است که به صورت تمام‌ شماری از افراد حاضر به همکاری انتخاب شده‌اند. یافته‌ های تحقیق نشان می‌ دهد که سرمایه‌ های فرهنگی و اجتماعی با بسیاری از گرایش‌ های سینمایی سینماروهای زاهدانی رابطه معناداری دارند. در حالی‌ که سرمایۀ اقتصادی چنین ارتباط معناداری را نشان نمی‌ دهد. همچنین تمامی ویژگی‌ های زمینه‌ای مورد بررسی سینماروهای زاهدانی شامل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، قومیت، مذهب، میزان تحصیلات، وضع فعالیت و طبقۀ اقتصادی خانواده، حداقل با برخی با گرایش‌ های سینمایی آن‌ ها از رابطه معناداری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the relationship of different forms of capital with cinematic tastes of audiences (Case studies: film viewers of Zahedan)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Osman Hosseinbor, 1
  • Behrouz Roustakhiz 2
  • Erfan Askani 3
1 Associate Professor, Social Sciences Department,, University of Sistan and Baluchestan; Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba’i University; Tehran, Iran
3 M.A. of sociology, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University; Tehran Iran.
چکیده [English]

The aim of the present research was to identify some characteristics of cinemagoers in Zahedan city and to examine the relationship between types of capital and their cinematographic tendencies. Since the achievement of the above-mentioned goal depends on knowing the tendency and taste of people, as well as examining their cultural taste according to their assets or capital, in this research, Pierre Bourdieu's approach has been used as a theoretical guide. The research method in this research was also quantitative with the aim of describing and explaining the investigated phenomenon and using the researcher-made questionnaire tool. The statistical population of the research was all customers of cinemas in Zahedan at the time of data collection and the sample size was 232 people who were selected as a whole number of people willing to cooperate. The findings of this research show that cultural and social capitals have a significant relationship with many cinematic tendencies of Zahedani cinemagoers. While economic capital does not show such a significant relationship. Also, all the background characteristics investigated by Zahedani cinemagoers, including gender, age, marital status, ethnicity, religion, level of education, activity status and economic class of the family, at least some of them have a significant relationship with their cinematic tendencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cinema consumption
  • cinematic tastes
  • social capital
  • cultural capital