تحلیل بوردیویی ارتباط فرهنگ با فضاهای شهری و معماری در سینمای اصغر فرهادی (مورد مطالعه: فیلم قهرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، گروه مطالعاتی هنر، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار سینما، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. تهران. ایران.

چکیده

 پیر بوردیو جامعه‌شناس فرانسوی با مطرح کردن نظریه میدان‌های اجتماعی و مفاهیمی چون تمایز، عادت‌واره و دوکسا، مطالعات جامعه‌شناختی فرهنگ را دچار تحولی نمود که تا امروز تاثیرش در نظریات مرتبط باقی مانده است. با وجود آنکه وی به طور مستقیم ارتباط آرای خود را با فضاهای شهری و معماری بیان نکرد، اما این مسئله یکی از حوزه‌های مهمی است که می‌توان در تحلیل آن به مفاهیم بوردیو رجوع کرد. معماری و فضاهای شهری، محیط زندگی افراد را ساخته و همواره در موقعیت تاثیرگذاری و تاثیر پذیری نسبت به جامعه و فرهنگ قرار دارند. ارتباط میان جامعه و فرهنگ با فضاهای شهری و معماری بحثی است که می‌تواند در بستر سینما به خوبی بازتاب یافته و مورد تحلیل قرار گیرد. پژوهش پیش رو با انتخاب فیلم «قهرمان»، آخرین ساخته اصغر فرهادی به عنوان نمونه موردی، چگونگی تاثیر و بازتاب معماری و فضاهای شهری را در آن بررسی کرده و برای تحلیل از آرای پیر بوردیو بهره برده است. در خلال تحلیل‌های این مقاله به تاثیرات شهر شیراز، منظر شهری، خانه‌ها و فرهنگ برآمده از آن‌ها و در نهایت میدان‌های اجتماعی پرداخته شده است. سپس بازتاب مفاهیم جامعه‌شناختی در این موارد مشخص شده‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد که شهر شیراز و فضاهای شهری و معماری آن، چگونه با مفاهیم کلیدی بوردیو تطبیق یافته و با به نمایش گذاشتن میدان‌های مختلف از جمله زندان، انجمن‌های خیریه، بازار روایت خود را پیش برده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bourdieusian analysis of the representation of culture and urban spaces in Farhadi’s cinema (Case study: A Hero movie)

نویسندگان [English]

  • Hosein Heydari 1
  • Ahmad Alasti 2
  • Hasan Bolkhari Ghahi 3
1 Ph.D. student of Research in Art, Department of Art, Faculty of Fine Arts, Tehran University, Tehran, Iran
2 Associate professor of cinema, Department of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor of Advanced Research in Arts, Department of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Pierre Bourdieu, French sociologist, revolutionized the study of cultural sociology by introducing the theory of social fields and concepts such as distinction, habitus and doxa, whose influences on related theories remain to this day. Although he did not directly express his views on urban spaces and architecture, this is one of the most important areas in which Bourdieu's concepts can be analyzed. The relation between society and culture with urban spaces and architecture is an important issue that can be well reflected and analyzed in the context of cinema. City and urban architecture have had a close, continuous and notable relationship with cinema since the advent of this art. The following study, by selecting Asghar Farhadi's latest film "A Hero", as the case study, examines how architecture and urban spaces are influencing the film and also reflected by it, and uses Pierre Bourdieu's views for analysis. During the analysis of this article, the effects of the city of Shiraz, the urban landscape, the houses and the culture arising from them, and finally the social fields have been discussed. Then, the reflection of sociological concepts in these cases have been identified. This study shows how the city of Shiraz and its urban spaces and architecture have adapted to the key concepts of Bourdieu and by presenting various fields such as prison, charities, bazaars has advanced its narrative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • field theory
  • architecture
  • urban spaces
  • cinema