خشونت اکولوژیکی علیه زنان در آثار علی اشرف درویشیان (مطالعۀ موردی: فصل نان، سال‌های ابری، همراه آهنگ‌های بابام، آبشوران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/scart.2023.139765.1369

چکیده

خشونت اکولوژیکی علیه زنان، گونه‌ای از خشونت است که در آن زنان در پیوند با طبیعت و عناصر آن مورد ظلم واقع می‌شوند. این نوع خشونت بر یک نوع پیوند بین زن و طبیعت اشاره دارد که هر دو را در حد سوژه‌هایی منفعل، تنزل می‌دهد. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و تحلیل خشونت اکولوژیکی علیه زنان در داستان‌های درویشیان پرداخته شده است. درویشیان از جمله نویسندگان واقع‌گرای ادبیات فارسی است که شخصیت‌های زن داستان‌های او بر اساس واقعیت‌های موجود، شخصیت‌هایی هستند بدون اراده و آزادی. ضرورت انجام این پژوهش در نشان دادن نوع بینش فرهنگی اجتماعی دوره‌ای است که داستان‌ها در آن شکل گرفته‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فقر در تمام ابعاد آن، خرافات، فرهنگ و باورهای موجود، تشدید کنندۀ خشونت علیه زنان هستند و در این میان، طبیعت به دلیل پیوندخوردگی بیشتر با زنان، سهم بیشتری در این بازنمایی دارد. شخصیت‌های مرد داستان‌های درویشیان، حتّی وقتی که به ظلم علیه زنان می‌پردازند آن‌ها را در قالب عناصر محیط زیست بازنمایی می‌کنند. این بازنمایی نشان از پیوند و تناسب این دو با هم دارد. در داستان‌های درویشیان، شخصیت‌های زن، سوژه‌هایی منفعل هستند که مانند طبیعت و عناصر آن، امکان دفاع از خود ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ecological violence against women in the works of Ali Ashraf Darvishian (Case study: Season of Bread, Cloudy Years, Along with Babam's Songs, Abshuran)

نویسندگان [English]

  • Hiva hassanpoor 1
  • Hajar Hedayatizadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Master of Persian Language and Literature, Faculty of Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Ecological violence against women is a type of violence in which women are oppressed in connection with nature and its elements. This kind of violence points to a kind of bond between women and nature, which degrades both of them to the level of passive subjects. In this research, the ecological violence against women in the stories of dervishian has been investigated and analyzed using a descriptive and analytical method. Darvishian is one of the realist writers of Persian literature, and the female characters in his stories are characters without will and freedom based on existing realities. The necessity of conducting this research is to show the type of socio-cultural insight of the period in which the stories were formed. The results of the research indicate that poverty in all its dimensions, superstitions, culture and existing beliefs intensify violence against women and nature has a greater share in this representation due to its greater connection with women. The male characters of Dervishian stories, even when they commit oppression against women, represent them in the form of environmental elements. This representation shows the connection and fit between the two. In Dervishian stories, female characters are passive subjects who, like nature and its elements, cannot defend themselves

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecological violence
  • Ali Ashraf Darvishian
  • women
  • environment