مطالعه پدیدارشناختی زیست ـ جهان زنانه در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر سعی دارد زیست جهان زنانه در شهر کرمانشاه را مورد مطالعه قرار دهد. رویکرد نظری آن مبتنی بر آراء هابرماس با تاکید بر مفهوم زیست جهان است. روش پژوهش پدیدارشناسی است و فنون گردآوری داده ها مشاهده و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته است. تعداد مصاحبه شوندگان 40 نفر هستند که به شیوه گلوله برفی انتخاب شده اند و داده‌ها بر اساس مراحل هفت‌گانه کلایزی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که گرچه ظاهرا عناصر سبک زندگی سنتی در کرمانشاه حضور دارد، اما زیست جهان زنانه در آن نیرومند است. در این پژوهش زیست جهان زنان در چهار حوزه ازدواج، خیانت، قدرت و تعریف از زن مطالعه شده و دیدگاه زنان در چهار حوزه مذکور در دو الگوی سنتی و مدرن قرار گرفتند. زنان با الگوی سنتی ازدواج را امری مهم و حیاتی در زندگی خود می‌دانستند، اما زنان با الگوی مدرن دیدگاه متعادل‌تری نسبت به امر ازدواج داشتند. در باب خیانت نیز زنان خیانت را رفتاری پسندیده نمی‌دانستند. در حوزه قدرت، زنانِ با الگوی مدرن در اختیار داشتن سرمایه‌های مختلف را منبع قدرت می‌دانستند، اما الگوی سنتی قدرت زیادی را برای زنان قائل نبودند. در قلمرو تعریف از زن، مطالعه شوندگان رویکردهایی نزدیک به هم داشتند؛ هرچند تعابیر متفاوتی از پدیده‌ها در گروههای مختلف با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت دیده می‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological study of feminine lifeworld in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Haideh Mahdavi 1
  • Nader Amiri 2
  • siavash Gholipoor 3
1 Msc In Sociology , Department of Sociology, Faculty of social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor of Sociology, Department of Sociology, Faculty of social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology, Faculty of social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

 This article tries to explain Kermanshah  women's world life. Theoretical approach is based on Habermas' views with an emphasis on “world life”. conclusions show that although Kermanshah is developing society but women in which have a powerful world life. The research method is Phenomenology. Data collection techniques were observation and interview and the number of interviewees was 40 and they were selected by snowball method. The data had analyzed based on three stages of analysis, interpretation and reporting. In-depth interviews were conducted with 40 women. World life of women in four features  including  marriage, betrayal, power and  identification of Women  have  been investigated. Women's perspectives were examined in four features in both traditional and modern pattern. Women with the traditional pattern considered marriage important and vital in their lives but women with a modern pattern had a more balanced view of marriage. Women did not consider betrayal a good behavior. In the realm of power women with a modern pattern considered having various capitals as a source of power. But the traditional pattern did not give much power to women. In the field of the definition of woman, they had close approaches although different interpretations of the phenomena were seen in different groups with different cultural, social and economic conditions. The results of this study indicate that Women with the traditional pattern have basically experienced a life world  similar to or close to each other in the four mentioned components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life
  • Phenomenology
  • women
  • marriage
  • betrayal