نویسنده = شریف زاده، محمد رضا
پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 173-185

10.22034/scart.2023.62884

ناهید پاکزاد؛ محمد رضا شریف زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ مهسا خویی


تحلیل جامعه شناختی پوشش روزمره و آئینی زنان در میان اقلیتهای مذهبی (مورد مطالعه: زرتشتیان و مندائیان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 22-1

https://doi.org/10.34785/J016.2022.009

رامونا محمدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمد رضا شریف زاده؛ حسین اردلانی