نویسنده = ابوالفضل داودی رکن آبادی
تبیین ویژگی‌های مشترک تصویری در آثار منتخب هنر دوره ایلخانی و هنر بیزانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/scart.2023.62866

سید محمود حسینی ده میری؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ شاپور بهیان؛ سید رحمان مرتضوی


پژوهشی در بافته های تبرستان قدیم بر پایه منابع مکتوب تاریخی

دوره 5، شماره 3، مهر 1402، صفحه 173-185

10.22034/scart.2023.62884

ناهید پاکزاد؛ محمد رضا شریف زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ مهسا خویی


تبیین و بررسی تصویر بهرام گور در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 76-89

10.22034/scart.2023.62632

سید محمود حسینی ده میری؛ ابوالفضل داوودی رکن آبادی؛ شاپور بهیان؛ سید رحمان مرتضوی


تحلیل جامعه شناختی پوشش روزمره و آئینی زنان در میان اقلیتهای مذهبی (مورد مطالعه: زرتشتیان و مندائیان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 22-1

https://doi.org/10.34785/J016.2022.009

رامونا محمدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمد رضا شریف زاده؛ حسین اردلانی