نویسنده = مجید سلیمانی ساسانی
تحلیل کهن‌الگوییِ شخصیت مردانه در سینمای ایران؛ مطالعة موردی فیلم «شعله‌ور»

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 163-142

doi.org/10.34785/J016.2023.001

مجید سلیمانی ساسانی؛ معصومه شمس اسمعیلی؛ فائزه جبارپور