نویسنده = ریاضی، سید ابوالحسن
پیامدهای ساخت مال‌ها و مراکز خرید در تهران

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 199-174

doi.org/10.34785/J016.2022.025

معصومه احمدی؛ عباس کاظمی؛ سید ابوالحسن ریاضی