نویسنده = کاوه، مهدی
تحلیل گفتمان و تبیین نوع بازنمایی خانواده در سریال میکائیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

عبدالطیف کاروانی؛ مهدی کاوه؛ سامان یوسفوند