نویسنده = ���������� ��������
تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 45-60

عبدالطیف کاروانی؛ مهدی کاوه؛ سامان یوسفوند