نویسنده = بیچرانلو، عبدالله
ظهور شبه فمینیسم نئولیبرال در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 48-72

زهرا مجدی زاده؛ منصوره حجاری؛ عبدالله بیچرانلو