ظهور شبه فمینیسم نئولیبرال در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پلتفرم ­های جدید و رسانه‌های اجتماعی، محیطی منحصر به‌فرد را برای خلق، گسترش و استمرار گفتمان‌های مدرن و نئولیبرال زنانگی و مادری از طریق بسترهای دیجیتال، بصری و اجتماعی ارائه می‌دهند. در همین راستا، سوال پژوهش پیش رو این است که آیا می­ توان شواهدی از فمینیسم نئولیبرال، در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی یافت؟ برای پاسخ به این سوال، در ادبیات نظری به چیستی گفتمان فمینیسم نئولیبرال و اصول اساسی آن پرداخته و متن ­کاوی 100 مقاله انگلیسی منتشر شده با محوریت فمینیسم نئولیبرال، با استفاده از نسخۀ 1 .6.16 نرم افزارVOSviewer version  و روش تجسم­ بخشی به خوشه ­های تراکمی انجام شده است. در ادامه و در مرحله نخست پژوهش، بر اساس فراتحلیل 12 پژوهش که پیشتر در رابطه با موضوع زنانگی و مادرانگی در اینستاگرام زنان ایرانی انجام شده­ اند، به این سوال پاسخ داده شده است که زنانگی و مادرانگی چگونه در اینستاگرام زنان ایرانی بازنمایی شده‌است؟. سپس با انطباق میان آنچه در بازنمایی زنانگی و مادرانگی در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی مشاهده شده و آنچه در تعریف و اصول اساسی فمینیسم نئولیبرال ذکر شده، به پرسش تحقیق پاسخ داده شده است. همچنین در مرحله دوم پژوهش با تحلیل گفتمان بصری 200 تصویر از 10 صفحه اینستاگرام زنان اینفلئونسر ایرانی، یافته­ های بیشتری برای مدعای پژوهش و پاسخ به سوال آن ارائه شده است. شش مضمون فرعی حاصل از تحلیل گفتمان، شامل «مراقبت‌های جسمی روزانه»، «انتخاب شخصی»، «پیشرفت فردی»، «منطق بازار»، «مصرف‌گرایی» و «خانواده خوشبخت»، حاکی از ظهور شبه فمینیسم نئولیبرال در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The emergence of neoliberal pseudo-feminism on Iranian women's Instagram pages

نویسندگان [English]

  • Zahra majdizade 1
  • Mansoore Hajjari 2
  • Abdollah Bicharanlou 3
1 PH. D. Candidate, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PH. D. Candidate, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Communication, Faculty of social Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

New platforms provide a unique context for the creation and continuation of modern and neoliberal femininity and motherhood discourses. in order to discuss about what is the discourse of neoliberal feminism and its basic principles, first in the theoretical literature, we answer to this question that what is the discourse of neoliberal feminism. The results of the text mining of 100 published articles focusing on neoliberal feminism, using VOS viewer software version 1.6.16, show that the concept of neoliberal feminism With Concepts such as feminism, neoliberalism, work, motherhood, individualism and etc. are linked. In this article first, we will answer the question that “How is Iranian women's femininity and motherhood represented on Instagram?” then we answer to this question that "can we find evidence of neoliberal feminism in Iranian women's Instagram pages? In this regard, we have used combined methods, including Qualitative meta-analysis and visual discourse analysis. in the first stage of the research, based on the meta - analysis of the researches, we will answer first question. In this stage12 studies that were most related to the topic of femininity and motherhood on Instagram were analyzed. in the second phase of the research, by using the visual discourse analysis, 200 images from 10 Instagram pages of Iranian women influencers are studied to provide more findings to claim the research. Six sub-themes resulting from discourse analysis, including "daily physical care”,” personal choice", "individual progress", "market logic", "consumerism" and "happy family" indicate the emergence of neoliberal feminism in Iranian women's Instagram pages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoliberal feminism
  • Iranian women’s Instagram Text-mining
  • Qualitative meta-analysis
  • Visual discourse analysis