دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، دی 1401 
مفهوم پردازی جنبش‌های محیط زیستی پیرامونی در ایران

صفحه 157-173

doi.org/10.34785/J016.2022.044

سیدحسین سراج زاده؛ جمیل رحمانی؛ کرم حبیب‌پور گتابی؛ حسین محمد زاده