تأثیرگذاری آثار هنری موزه‌ای بر ترویج هنر اسلامی در دنیای غرب (مطالعه موردی: بازدیدکنندگان گالری اوفیتزی در سال 2021م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیل هنر اسلامی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تاریخ هنر، دانشکده هنر، دانشگاه فلورانس، فلورانس، ایتالیا

چکیده

موزه‌ها در دنیا از مهم‌ترین منابع مطالعاتی پژوهشگران بوده و اطلاعاتی با سویه‌های مختلف در اختیار آنان قرار می‌دهند. این موضوع آثار موجود در موزه‌ها را از وجه هنری صرف خارج کرده و به موضوعاتی واجد ارزش مطالعاتی بدل می‌نماید. این مقاله با هدف بررسی میزان‌سنجیِ تأثیر بازدید از آثار هنری برآمده از فرهنگ اسلامی بر آشنایی بازدیدکنندگان با هنر وتمدن اسلامی، با رویکردی میان‌رشته‌ای در ابتدا با استفاده از شیوه تحلیلی-توصیفی به تأثیر وجود آثار مربوط به هنر اسلامی بجای مانده از قرون سیزدهم تا پانزدهم میلادی بر هنرِ هم‌عصر در استان توسکانی با مرکزیت فلورانس پرداخته است و در خلال آن ارتباط بین پادشاهان این استان و کشورهای اسلامی را در آن دوران بررسی کرده است. گردآوری اطلاعات در این بخش به صورت کتابخانه‌ای و بر پایه اسناد مکتوب انجام شده است. سپس، در بخش دوم، با تکیه بر اطلاعات پرسشنامه‌ای به دست آمده از جامعه آماری ۱۵۰ نفری از بازدیدکنندگان گالری اوفیتزی در سال ۲۰۲۱ میلادی، تأثیر بازدید این آثار بر آشنایی مخاطبان با تمدن اسلامی مورد بررسی قرار داده است. پرسشنامه‌ها به صورت پیمایشی طراحی شده‌ و نتایج به دست آمده بر اساس الگوی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف  تحلیل و بررسی شده‌اند. بر این اساس، سطح معنی‌داریِ بیان‌شده برای متغیرِ مستقل در سطح اطمینانِ ۹۵/۰، کمتر از ۰۵/۰ بوده و در نتیجه بازدید از آثار هنر اسلامی موجود در گالری اوفیتزی بر آشنایی با هنر و تمدن اسلامی تأثیر داشته است.  این پژوهش با در نظر گرفتن میزان این تأثیرگذاری، به عنوان راهکار، ارائه کاتالوگ آنلاین با تمرکز بر هنر اسلامی را پیشنهاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of artistic works presents in museums in promotion of Islamic art in Western world (Case Study: visitors of Galleria Degli Uffizi in 2021)

نویسندگان [English]

  • MEHRNOOSH GHAZANFARI 1
  • Yasaman Farhangpour 2
1 .Ph. D in Comparative and Analytic studies of Islamic Art, Tehran University of Art, Tehran, Iran
2 Assistant of Art History, Faculty of Art, University of Florence, Florence, Italy.
چکیده [English]

Museums are among the most important surveying sources for researchers and provide them information with various dimensions. This point sends out the works present in museums from merely art works and turns them to be topics of valuable researches. By an interdisciplinary approach, this article, first and through descriptive-analytic method, explains about the influence of Islamic art works left from 13th to 15th centuries on contemporary art in Tuscany province, centered in Florence; within which the relation between kings and rulers of this province with Islamic countries in that epoch is studied. The data collection in this part is through libraries search and written documents. In the second part, based on the questionnaire information obtained from the statistical population of 150 visitors of the Galleria degli Uffizi in 2021, the impact of visiting these works on the audience’s familiarity with Islamic civilization has been analyzed. The questionnaires were designed in form of scaling; and based on the obtained information and according to Kolmogorov-Simornov test and as per Sig, expressed for predictor variable in confidence interval 0.95, was less than 0.05. As a result, it was proved that visiting Islamic art works present in this museum has influence on familiarity with Islamic civilization. Regarding this influence, the present article proposes presenting online catalogue focusing on Islamic art as a strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual art
  • Islamic art
  • Florence
  • Uffizi
  • Italy