دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تیر 1401 
پیامدهای ساخت مال‌ها و مراکز خرید در تهران

صفحه 199-174

doi.org/10.34785/J016.2022.025

معصومه احمدی؛ عباس کاظمی؛ سید ابوالحسن ریاضی


مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تلقی معلمان و مدیران

صفحه 223-200

doi.org/10.34785/J016.2022.026

سید جمال بارخدا؛ سیده پرستو احمدحیدری؛ ناصر شیربگی