دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تیر 1401 
مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تلقی معلمان و مدیران

صفحه 168-186

doi.org/10.34785/J016.2022.026

سید جمال بارخدا؛ سیده پرستو احمدحیدری؛ ناصر شیربگی