مطالعات فرهنگیِ ایرانی، نادیده گرفتن فرودستان و سیاست زدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 عضو هیئت علمی جامعه شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل جایگاه مطالعات فرهنگی در ایران از خلال مقالات منتشرشده در فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات در فاصله زمانی 1392- 1396 می‌پردازد. مبنای نظری مقاله مبتنی بر دسته‌بندی کریس روجک است که این حوزه از دانش را به چهار برهۀ ملی- مردمی، متنی- نمایشی، جهانی-پساذات‌باوری و حکومت‌مندی و سیاست تقسیم می‌کند. روش مورد استفاده «فراتحلیل کیفی»، و فن گردآوری داد‌ه‌ها  مبتنی بر بررسی اسناد است. یافته‌ها نشان می‌دهد که از 156 مقاله بررسی­شده، 97 مقاله در حوزۀ متون فرهنگی، 25 مقاله در حوزۀ فرودستان، 8 مقاله در باب زندگی روزمره، 7 مقاله در تحلیل فرهنگ عامه، 4 مقاله مربوط به سیاست‌گذاری فرهنگی و 14 مقاله نیز سایر مباحث را در بر می‌گیرند. مضمون مقالات بیانگر آن است که مطالعات فرهنگی در ایران تمایلی به بازنمایی و نمایندگی صداهای خاموش ندارد؛ به بافت و زمینه وقعی نمی­نهد؛ انتزاعی است و جامعۀ هدفِ آن طبقۀ متوسط تهران. این در حالی است که کشور ایران دارای طیفی از گروه‌های اجتماعی مختلف با تجربۀ شکل‌های چندگانه نابرابری هم در حوزۀ سیاستِ بازتوزیع و هم در قلمرو سیاستِ بازشناسی است. از این حیث، به نظر می‌رسد اغلب این مطالعات به سیاست‌زدایی از جامعه و مردم محدود می‌شوند و چندان به مداخله راه نمی‌برند. ولی این تمام داستان نیست. برای مثال،  با این­که در دو دهۀ اخیر تغییرات اجتماعی چشمگیری رخ داده است و بخش مهمی از زندگی ما متأثر از فرآیندهای پیچیدۀ اقتصادی و سیاسی است، اما این حوزه از دانش کماکان در پی مطالعات متنی است و التفاتی به چگونگی تغییر در سطح واقعیت مادی زندگی روزمره ندارد. مهم­تر از همه این که مطالعات فرهنگی در ایران تاکنون نتوانسته سنت پژوهشی خاصی را دنبال ‌کند و از این رهگذر هنوز به خلق مطالعات فرهنگی ایرانی که ذاتی این شیوه از اندیشه است دست نیافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian cultural studies, ignoring subalterns and depoliticization

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Efat Ebrahimi 1
  • Siavash Gholipoor 2
  • Homayom Moradkhani 3
1 Master of Sociology، Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor of Sociology, Razi University, Kermanshah, Iran (corresponding author)
3 Assistant Professor of Sociology, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The present study analyzes the position of cultural studies in Iran through articles published in the quarterly journal of cultural studies and communication in the period 2013-2017. The theoretical basis of the article is based on the views of Chris Rojek, who divides this field of knowledge into four periods: national- popular, textual- theatrical, global-post- belief and governance and politics. The method used is qualitative meta- analysis and the data collection technique is the examination of document. According to findings, out of 156 articles reviewed, 97 articles in the field of cultural texts, 25 articles about the marginalized, 8 articles on daily life, 7 articles on the analysis of popular culture, 4 articles on cultural politics and 14 articles it also covers other topics. The content of the articles indicates that cultural studies in Iran does not tend to represent silent voices; does not pay much attention to context and texture; It is abstract and the study population is the middle class of Tehran. Meanwhile, Iran has a range of different social groups with experience of multiple forms of inequality both in the field of redistribution policy and in the realm of recognition policy. In this sense، most of these studies seem to be limited to depoliticizing society، and do not intervene much. But that is not the whole story. Although, great changes have taken place in the last two decades and an important part of our lives is affected by complex economic and political processes، this area of knowledge still seeks textual studies. It does not pay attention to how it changes at the level of the material reality of everyday life. Finally, cultural studies in Iran have not yet been able to follow a particular research program. It has not yet achieved the creation of Iranian cultural studies that inherent of thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural studies
  • cultural policies
  • cultural text
  • everyday life
  • the marginalized people
  • popular culture