خشونت فرهنگ و بی‌‌خانمان شدن: پژوهشی مردم‌شناختی در میان معتادها در دروازه‌‌غارِ تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

این پژوهش مردم‌‌نگارانه که در بین معتادهای کارتن‌‌خواب دروازه‌‌غار تهران انجام شده، به دنبال آن است که تمایل برخی از معتادها به بی‌‌خانمان شدن را بکاود. برخلاف تصورهای مرسوم که علت بی‌‌خانمانی معتادها را به مسائل اقتصادی یا حمایتی ربط می‌‌دهند، من بر تولد فرهنگ جدیدی تمرکز می‌‌کنم که تولیدکننده‌‌ی مقوله‌‌های معنایی و هیجانی منفی نسبت به معتادهاست. خشونت فرهنگ از خانواده آغاز می‌‌شود، با این تصور که معتاد شدنْ خانواده را بی‌‌آبرو و بدنام می‌‌کند. معتادها در برابر این فرهنگ جدید مجبور می‌‌شوند بی- خانمان شوند، خودشان بدنام شوند تا خانواده از بدنامی رهایی یابد. خشونت فرهنگ به خویشان، مردم عادی و دولت گسترش می‌‌یابد، با این پنداشت که معتادها آدم‌‌های بی‌‌ارزشی هستند و حتی جامعه را تهدید می‌‌کنند. برای همین، خشونت فرهنگ جدید صرفاً در حد نمادین باقی نمی‌‌ماند و اِعمال یک خشونت فیزیکی تمام‌‌عیار بر معتادها را مشروع می‌‌سازد، از کتک زدن تا کشتن. تولد این فرهنگ جدید در ایران معاصر عیان‌‌گر آن شکلی از اقتصاد اخلاق است که در آن گروه‌‌هایی از افراد جامعه، بنا بر متفاوت بودن و فاصله گرفتن از جامعه، تحت انواع خشونت‌‌ها قرار می‌‌گیرند. تولد این فرهنگ جدید در ایران معاصر عیان‌‌گر آن شکلی از اقتصاد اخلاق است که در آن گروه‌‌هایی از افراد جامعه، بنا بر متفاوت بودن و فاصله گرفتن از جامعه، تحت انواع خشونت‌‌ها قرار می‌‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Violence of Culture and Becoming Homeless: An Anthropological Research among the Addicts of Darvazeh-Ghar in Tehran

نویسنده [English]

  • Asghar Izadi-Jeiran
Department of Social Sciences, University of Tabriz
چکیده [English]

This ethnographic research which has been done among the homeless drug users of the Darvazeh Ghar neighborhood in Tehran investigates the desire of some of them to become homeless. Against conventional views that relate the homelessness of drug users to economic and patronage issues, I concentrate on the birth of a new culture which produces negative intellectual and emotional categories about addicts. The violence of culture starts in the family, with the notion that becoming a drug user stigmatizes the family and erases its reputation and face. Then, the addicts have to become homeless, and stigmatized to save their families from stigma. The violence of culture extends to the relatives, public, and state, with the notion that the drug users are worthless people and even threaten society. Therefore, this new violence of culture doesn’t remain on the symbolic level and legitimates total physical violence against addicts, from beating to killing. The birth of this new culture in contemporary Iran discloses the moral economy in which some groups, different and distant from society, are subjected to violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Moral Economy"
  • "Substance
  • " "Violence of Culture"
  • "Homeless Addicts
  • " "Culture of Terror"