دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، فروردین 1401، صفحه 200-1 
تأثیر طبقه و سرمایه‌‌های اجتماعی و فرهنگی بر سلایق هنری (مورد مطالعه: شهر شیراز)

رسول یوسفی؛ فتح الله زارع خلیلی؛ مجیدرضا مقنی پور؛ فریبا غروی منجیلی