واکاوی تجربۀ زیستۀ کولی‌ها از طرد اجتماعی (مورد مطالعه: کولی‌های شهر خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 2. دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 3. دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجربه زیسته کولی‌ها از طرد اجتماعی انجام شده است و تلاش شده زیست‌جهان و نظام معنایی کولی‌های شهر خرم آباد از طرد و زیست حاشیه‌ای توصیف و تفسیر شود. بر همین اساس از پارادایم تفسیری و رویکرد روش‌شناختی پدیدارشناسی، برای اجرای این تحقیق استفاده شد تا از این طریق با رجوع به تاریخچه زندگی اجتماع حاشیه نشین کولی ها به فهم میان‌ذهنیت‌های آنها پرداخت. جمع‌آوری داده‌ها با مشارکت-کنندگان از طریق ابزارهای مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و بحث گروهی انجام شد. در این مطالعه با انجام مصاحبه با 18 نفر و برگزاری دو بحث گروهی اشباع نظری حاصل شد. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان روش نمونه‌گیری نظری مبنا قرار گرفت و نمونه گیری گلوله برفی به کار گرفته شد. محور اصلی یافته‌های این مطالعه، چندوجهی بودن محرومیت و طرد کولی‌های حاشیه‌نشین را نشان‌ می‌دهد که مفهوم پایه «زیست در حاشیه کولی‌ها» را به تصویر کشیده است. چرخه محرومیت‌زا زندگی کولی‌ها در قالب مقولاتی از قبیل «زیستن در حاشیه اقتصاد رسمی، معضل معیشت و ناامنی شغلی، بی‌پناهی و فروافتادن در چرخه محرومیت، تقلای نافرجام در پذیرش اجتماعی، احساس غریبگی و ناکامی از دوران کودکی، دغدغه روزمرگی و تنزل پیوندهای گروهی، محرومیت مضاعف، پناه گرفتن درفضاهای بی دفاع شهری» توصیف و تفسیر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Gypsiesʼ lived experience of social exclusion (Case study of Khoramabad cityʼs Gypsies)

نویسندگان [English]

  • sajad yousefvand 1
  • rezaali mohseni 2
  • ahmad ghyasvand 3
1 1. P. HD Student of Iran's Social Problems, Islamic Azad University of Tehran Central, Iran.
2 2. Associated Professor of Sociology, Islamic Azad University of Tehran Central, Iran. (Corresponding Author)
3 3. Associated professor of Sociology, Allameh Tabtabaie University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Current research has been done by the purpose of analyzing gypsiesʼ lived experience of social exclusion and it was tried to describe and interpret Khoramabad gypsiesʼs life world and semantic system of exclusion and marginal subsistence. On this basis, interpretive paradigm and methodological phenomenology approach are used to gain insight about gypsies intersubjectivities by refrence to their marginal community life history. Semi-structured interview tools and group discussion were taken to collect data from participants. In this study theoretical saturation was obtained after interviewing with 18 people and holding 2 group discussion sessions. To choose participants, theoretical sampling was based and snowball sampling was employed. The main axis of this research results shows gypsiesʼ multi-dimensional deprivation and exclusion that has drawn basic concept of subsistence in gypsiesʼ margin. Producing deprivation cycle of gypsiesʼ life is described and interpreted in some categories, like: “gender stereotypes, To subsist in formal economy margin, livelihood trouble and job insecurity homelessness and falling in deprivation cycle, unsuccessful struggling with social acceptance, feeling strangeness and failure since childhood, anxiety about daily life and degrading group bounds, multiplied deprivation, sheltering in urban defenceless areas”. This group is standed in a continuous exclusion process so that gypsies economical exclusion overlaps social, cultural and institutional exclusion which provides their “falling out” situation of social subsistence with out considering a way to exit this situation. In struggling with subsistence, they continuously reproduce exclusion of society process through vandalism, criminal and deviant behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exclusion
  • Marginalization
  • Social Support
  • Gypsy
  • Khorramabad