تحلیل جامعه شناختی ذائقۀ نسلیِ مصرفِ موسیقی (میدان مطالعه: ایل خزل در شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 استاد جامعه‌شناسی فرهنگی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 استادیار جامعه‌شناسی فرهنگی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

https://doi.org/10.34785/J016.2022.014

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف مطالعه ذائقه موسیقیایی میان­نسلی در بین مردم ایل خزل و بر اساس پارادایم کیفی از نوع روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه نیمه­ساختاریافته و برای تحلیل یافته­ها از مدل کلارک و براون استفاده شده است. جامعه هدف شامل نسل والدین و فرزندان دهه هشتاد بوده است و برای تعیین حجم نمونه از استراتژی نمونه­یابی هدفمند استفاده گردیده است که بر اساس آن برای رسیدن به اشباع با 90 نفر (شامل 30 خانوار) مصاحبه صورت گرفته است. بر اساس تحلیل داده­ها، 34 تم فرعی و 17 تم اصلی استخراج گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به دنبال تغییرات روزافزون در سبک زندگی، موسیقی نیز در معرض تغییر قرار  گرفت و ارزش عمیق هنری آن کمرنگ شد.  در این میان  ذائقه نسل  جدید بر اساس توده­گرایی و انتخاب موسیقی توده  شکل گرفته است. از سوی دیگر، نسل پیشین که پایبندی بیشتری به سنت­ها و هنر دارد، از این تغییرات به دور نمانده و در حال انطباق با شرایط موجود و پذیرش تنوع در  موسیقی است که این موضوع حاکی از به­حاشیه­رفتن موسیقی اصیل و فاخر ایل است. همچنین نتایج نشان داد تعلق ایلی برخلاف گذشته الزاماً به تعهد فرهنگی منجر نمی­شود، یعنی تعلق  داشتن طوایف به ایل از نظر ذهنی پذیرفتنی و همگانی است، اما تعهد داشتن به موسیقی ایلی و سایر ابعاد فرهنگ در تمام طوایف مشاهده نمی­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the generational taste of music consumption (Study field: Khazal tribe in Ilam city)

نویسندگان [English]

  • Elham Omidi 1
  • yarmohammad gasemi 2
  • behroz Sepidnameh 3
1 M.A. student of cultural studies, Ilam university, Ilam, Iran.
2 Professor of sociology, Ilam university, Ilam, Iran.
3 Assistant professor of sociology, Ilam university, Ilam, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to study the musical tastes of two generations of the Khezel. The research in based on qualitative paradigm and thematic analysis method. To this end, for information collection semi - structured interview technique, and for the data analysis the Clark and Brown model has been used. The target community consists of the parents and children of the 80's that were chosen using purposive strategy sampling, upon which saturation was accomplished by comparing the interview using 90 person (including 30 household). During the process analysis stages, 34 sub - themes and 17 main themes were extracted. The results of this study showed that, in the wake of the increasing changes and influence of superficiality in the different dimensions of art, music has also been affected by the spread and plurality of its expanded art. So that future generations' tastes are established from the beginning through the selection of populism and popular music. On the other hand, the previous generation who are more committed to their traditions and art, they were not immune to these changes and were is step with the times, accepting a wide range of musical styles, creating a severe threat to the existence of noble and excellent music. This shows that the preservation of excellent and noble music is under marginalization. Furthermore, the findings revealed that family attachment did not always imply a cultural devotion to the past. To put it another way, family attachment is commonly acknowledged,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • musical taste
  • cultural consumption
  • generation difference
  • tribes
استریناتی، دومینیک. (1380). مقدمه ای بر نظریه­ های فرهنگ عامه. ترجمه ثریا پاک ­نظر، تهران: نشر گام ­نو.
افشاریان، ندا و سعدی­پور، اسماعیل. (1395). مرزهای تمایز در مصرف کالاهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، 23 (2): 85- 104.
ادهمی، جمال؛ احمدی، یعقوب و جعفری، ابراهیم. (1396). بررسی ترجیحات ارزشی بین­ نسلی و عوامل مؤثر بر آن در شهر سنندج. فصلنامه علوم اجتماعی، 26 (78): 117- 156.   
 بوردیو. پیر. (1394) مسائل جامعه­ شناسی. ترجمه پیروز ایزدی. تهران: نشر آفتاب.
بوردیو، پیر. (1384). پرسمان دانش و روشنفکری. ترجمه ناصر فکوهی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
حیدری، آرمان؛ مختاری، مریم و خان­محمدی، احسان. (1394). بررسی رابطه گونه ­های هویت جمعی با مصرف گونه­ های موسیقیایی دانشجویان دانشگاه یاسوج. جامعه ­شناسی کاربردی. 28 (1): 159- 184.  
خلیفه، افسون؛ قلی­پور، ماجده؛ میرمحمد رضایی، سیده زهرا و ندرلو، سکینه. (1394). بررسی میزان گرایش به مصرف انواع موسیقی در بین جوانان شهر زنجان. فصلنامه مطالعات جامعه­ شناختی جوانان، 19. 98_81.
رفیع­پور، فرامرز. (1375). جامعه، احساس و موسیقی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
ریتزر، جورج. (1374). نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر علمی.
زواره، انیسه؛ شکربیگی، عالیه و آزادارمکی، تقی. (1396). مطالعه جامعه ­شناختی تغییرات گفتمانی نسل­های سه ­گانه خانواده ایرانی.
شفیعی شکیب، مرتضی. (1380). فصلنامه فلسفی، ادبی، فرهنگی، 27-12.
صمیم، رضا، قاسمی، وحید. (1388). گرایش به مصرف گونه­ های موسیقی مردم ­پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. 8: 262_24.
صمیم، رضا و فاطمی، ساسان. (1386). پژوهشی جامعه­ شناختی در باب مصرف موسیقیایی در بین افرادی با پایگاه­های اجتماعی متفاوت. نشریه هنرهای زیبا، 86: 127- 135.  
عطار، سعید. (1387). پیر بوردیو: از فضای اجتماعی تا سرمایه فرهنگی. فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، 252: 158-165.  
فاضلی، محمد. (1384). جامعه­ شناسی مصرف موسیقی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1 (4): 27-53.  
قاسمی، یارمحمد؛ سپیدنامه، بهروز و هاشمی، علی. (1398). مطالعه ذائقه مصرف موسیقی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام. مطالعات فرهنگ ارتباطات، 50: 195-218.  
کاظمیان، مهرداد؛ ابراهیمی، قربانعلی و نعمتی، زهرا. (1393). مصرف فرهنگی و عوامل مرتبط با آن_ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران. جامعه پژوهی فرهنگی، 5 (2): 133- 153.  
کوثری، مسعود. ( 1387). درآمدی بر موسیقی عامه­ پسند. تهران: دفتر پژوهش­های رادیو.
کنعانی، محمدامین و محمدزاده، حمید. (1395). مطالعه کیفی دانشجویان دختر دانشگاه گیلان. تماس شبکه­ای و عشق سیال. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. 1: 147_115.
نفری، بهرام. (1389). اطلاعات جامع موسیقی. تهران: نشر مارلیک.
هاشمی، سیدضیاء و نطنزی، امیرحسین. (1391). نیاز و سبک مصرف موسیقی (مطالعه دانش­ آموزان شهر تهران). جامعه شن­اسی هنر و ادبیات. 1: 142_123.
 
Boer, D. (2009). Music makes the people come together: Social functions of music listening for young people across cultures. Victoria University of Wellington.
Denora, Tia. (2000). Music in everyday life. Cambridge: Cambridge university press.