تأثیر طبقه و سرمایه‌‌های اجتماعی و فرهنگی بر سلایق هنری (مورد مطالعه: شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

https://doi.org/10.34785/J016.2022.012

چکیده

سلیقه یکی از دال‌‌ها و عناصر اصلی هویت اجتماعی است که مورد توجه بسیاری از جامعه‌‌شناسان نیز قرار گرفته است که یکی از مهم‌‌ترین آن‌‌ها پی‌‌یر بوردیو می‌‌باشد. بوردیو از جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌شناسانی است که با الهام از سنت فرانسوی مطالعات قشربندی و تکثرگرایی وبر، از سلیقه به­عنوان حالتی مکتسب در ایجاد تمایزات اجتماعی نام می‌‌‌‌‌‌‌‌برد. بوردیو تفاوت در سبک زندگی و به تبع آن تفاوت در سلایق زیبایی‌‌شناختی را جلوه‌‌ای از تفاوتِ طبقه‌‌ی اجتماعی می‌‌دانست. او مدعی بود که فرهنگ همواره مُهر طبقه‌‌ی اجتماعی را بر پیشانی دارد که سلطه‌‌ی طبقاتی را بازتولید می‌‌نماید و سلطه‌‌ی طبقاتی از طریق تحمیل فرهنگی را نوعی خشونت نمادین می‌‌نامید. مقاله‌‌ی حاضر، پیمایشی درخصوص تأثیر طبقه و سرمایه‌‌های فرهنگی و اجتماعی بر سلایق هنری براساس دیدگاه پی‌‌یر بوردیو می‌‌باشد. در پژوهش حاضر که در میان شهروندان شهر شیراز و در سال 1398 صورت پذیرفته است، در ابتدا و با استفاده از منابع موجود معیارهای لازم جهت تدوین پرسشنامه تبیین گردیدند و تعداد 363 پرسشنامه میان شهروندان شهر شیراز تقسیم گردید که در نهایت می‌‌توان مهم‌‌ترین یافته‌‌های پژوهش را در موارد زیر خلاصه نمود: تاثیر طبقه بر سلیقه ادبی و موسیقیایی، تأثیر سرمایه فرهنگی بر سلیقه ادبی و سینمایی، تأثیر تحصیلات فرد بر سلیقه ادبی، موسیقیایی و سینمایی، تأثیر رشته تحصیلی بر سلایق ادبی، موسیقیایی و سینمایی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of class, social and cultural capitals on artistic tastes (Case study: Shiraz,)

نویسندگان [English]

  • Rasool Yusefi 1
  • Fathollah Zarekhalili 2
  • Majidreza Moghanipour 2
  • Fariba Gharavi Manjili 3
1 Master of Arts, Department of Art. School Of Art And Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Art. School Of Art And Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Art. School Of Art And Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Taste is one of the main signs and elements of social identity that has been considered by many sociologists like Pierre Bourdieu as the most important one. Bourdieu is a sociologist who, inspired by Weber's French tradition of studies of stratification and pluralism, cites taste as an acquired mode of social distinction. Bourdieu saw differences in lifestyle and, consequently, differences in aesthetic tastes as manifestations of social class differences. Bourdieu saw differences in lifestyle and, consequently, differences in aesthetic tastes as manifestations of social class differences. He argued that culture always gets involved with social class, which reproduced class domination, and called class domination through cultural imposition a symbolic form of violence. The present article is a survey of the influence of class and cultural and social capital on artistic tastes based on Pierre Bourdieu approach. In the present study, which was conducted among the citizens of Shiraz in 1398, at first, using the available resources, the necessary criteria for compiling the questionnaire were explained and 363 questionnaires were distributed among the citizens of Shiraz, in which the most important findings can be summarized as follows: the effect of class on literary and musical taste, the effect of cultural capital on literary and cinematic taste, the effect of individual education on literary, musical and cinematic taste and finally the effect of field of study on literary, musical and cinematic tastes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bourdieu
  • Class
  • Cultural capital
  • Social capital
  • Taste
نهاوندی، مریم و لطفی خاچکی، بهنام. (1392). تأثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی آن‌‌ها. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 9(31): 154-133.  
References