مطالعه جامعه شناختی نسبت ابعاد چهارگانه هویت (مطالعه موردی دانش آموزان شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقوله هویت در جوامع مختلف مقوله واحدی نیست و متأثر از منابع هویتی گوناگون است. این امر بعضاً به تضاد و کشاکش این منابع با یکدیگر منجر شده و معضلاتی را دامن زده است. بنابراین، به تناسب پدیده‌هایی که انسان از طریق آن‌ها خود را می‌شناسد و به دیگران می‌شناساند می‌توان هویت داشت. هدف این مطالعه سنجش روابط بین ابعاد هویتی و چگونگی تاثیر آنها با یکدیگر در بین نوجوانان شهر سنندج است. همچنین این مقاله تلاش می‌کند سهم هر یک از ابعاد چهارگانه هویت را در این بین معین کند. به همین منظور نظریه‌هایی که به مسئله هویت از منظر رویکرد ترکیب-گرایی و همچنین منظر کنش متقابل نمادین تاکید دارند، در بخش نظریه‌ها تشریح شده اند. همچنین رویکرد ترکیب‌گرایانه به عنوان چارچوب نظری این مطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق در این پژوهش رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندار بوده و جامعه آماری هم نوجوانان شهر سنندج است. در این مطالعه نمونه آماری 400 نفر را شامل می‌شود. در مدل تجربی بدست آمده از ارتباط بین ابعاد هویت نوجوانان، نکته مهم محوریت هویت رسمی در بین دیگر ابعاد هویت است و تمام ابعاد هویت با بعد هویت ملی رابطه مستقیم و مثبتی دارند. بعد هویت محلی با دیگر ابعاد هویت ارتباط مستقیمی ندارد و کمتر از سایر ابعاد هویتی تاثیر پذیرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of the Identity Dimensions (Case Study:students in Sanandj)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Aligoo 1
  • Majid Movahed 2
  • Ehsan Hamidizadeh 3
1 Ph.D. of Sociology, Sociology Department, Faculty of economy, management and Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Professor of Sociology, Sociology Department, Faculty of economy, management and Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor of Sociology, Sociology Department, Faculty of economy, management and Social Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The issue of identity in many countries, including Iran, is not a single issue and is affected by various sources of identity, which sometimes conflict and interaction with each other has caused concerns; Hence, one can have an identity according to the phenomena through which man knows himself/herself and introduces herself/himself to others. The purpose of this study is to investigate the situation and analysis of the identity network of adolescents of different ethnicities and to understand its complexities, priorities. The present study was conducted to investigate the ratio of identity dimensions among students in Sanandj, Iran. The sample of the study consisted of 400 male and female students studying in Sanandj. The data were collected through questionnaire. The data analysis has been performed by SPSS software and we have used descriptive statistics, inferential statistics and also path analysis techniques. The findings indicate that there is a significant relationship between all identity dimensions, namely ethnic identity, national identity, religious identity and global identity. National identity has the highest relationship, followed by religious identity, global identity and ethnic identity has the least relationship. This relationship is indeed positive and direct.
Keywords: ethnic identity, religious identity, national identity, global identity, students, gender

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • National identity
  • Students
  • Kurdistan
  • Fourth Dimension Identity