نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست های فرهنگی (مطالعه رویکرد سه نهاد آموزش و پرورش، فرهنگ وارشاد اسلامی وصدا وسیما در شهر ایلام )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی، سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

doi.org/10.34785/J016.2022.019

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست‌های فرهنگی با مطالعۀ رویکرد سه نهاد آموزش‌وپرورش، فرهنگ‌وارشاد اسلامی و صداوسیما در شهر ایلام است. رویکرد پژوهش، کیفی و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات آن مصاحبۀ عمیق است. جامعۀ هدف را مسئولان سه نهاد آموزش‌وپرورش، صداوسیما و فرهنگ‌وارشاد اسلامی و کارشناسان مربوط به این سه حوزه در شهر ایلام تشکیل می‌دهند که به شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. جمع‌آوری داده‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد که نهایتاً به 16 مصاحبه ختم شد. داده‌ها به روش تحلیل مضمون تماتیک بر اساس الگوی ولکات مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های این مطالعۀ کیفی، 9 تم یا مضمون اصلی به دست داد که در سه دسته مضامین مرتبط با سیاست‌ها، مضامین مرتبط با نتایج و مضامین مرتبط با راهکارها دسته‌بندی شدند. مضامین مرتبط با سیاست‌ها شامل چهار مضمون غلبۀ رویکرد امنیتی در نسبت بین زبان ملی و زبان محلی، سیاست‌زدگی، سلیقه‌ای و فردمحور شدن اجرای سیاست‌ها و مرکزگرایی نهاد و سیاست‌ها است. مضامین مرتبط با نتایج نیز شامل سه مضمون به حاشیه رفتن زبان محلی، تمرکز قدرت در زبان معیار و چالش تسلط آموزش تک‌زبانه است و درنهایت مضامین مرتبط با راهکارها شامل دو مضمون ضرورت انسجام زبان قومی و زبان ملی و تنوع گویشی و عدم تسلط گویش معیار در زبان کردی است که در متن پژوهش، به تبیین هر کدام از مضامین اصلی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of national and local languages in cultural policies (Studying the approach of of Educational System, Culture and Islamic Guidance, and Broadcasting in Ilam city)

نویسندگان [English]

  • Masoud Golchin 1
  • Ebrahim Hajiani 2
  • Alireza Karimi 3
  • Fardin Mansouri 4
1 Associate Professor, Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sociology, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
4 PhD Student in Sociology of cultural policy-making, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study seeks to investigate the relationship between national language and local language in cultural policies by studying the approach of three institutions of education, culture and Islamic guidance, and broadcasting in Ilam city. The research approach is qualitative and the data collection technique is the in-depth interview. The purpose population consists of the officials of the three institutions of education, culture and Islamic guidance, and broadcasting, as well as experts related to these three areas in Ilam city, who were selected by purposive sampling. Data collection continued until theoretical saturation, which eventually resulted in 16 interviews. Data were analyzed using thematic analysis based on the Walcott model. The findings of this qualitative study led to nine main themes that were classified into three categories: policy-related themes, results-related themes, and solution-related themes. The policy-related themes include the four themes of dominating the security approach in the relationship between national and local language, politicization, individual-centeredness of policy implementation, and centralism of institutions and policies. The results-related themes include the three themes of subordination of the local language to the standard language, the concentration of power in the standard language, and the challenge of the dominance of monolingual education. The solution-related themes include the two themes of the necessity of coherence of ethnic language and national language, and dialect diversity and non-dominance of standard dialect in the Kurdish language. Each of the main themes is explained in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National language
  • local language
  • cultural policies
  • belonging
  • Ilam city
 
References
Devine, M. C. (2019). La Loi Toubon: Language Policy and Linguistic and Cultural Diversity in France (Doctoral dissertation, figshare).