نویسنده = ������������������ ��������������
ظهور شبه فمینیسم نئولیبرال در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 48-72

doi.org/10.34785/J016.2022.038

زهرا مجدی زاده؛ منصوره حجاری؛ عبدالله بیچرانلو