نویسنده = فاطمی خصال، مجید
بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 118-92

مجید فاطمی خصال؛ حسین میرزایی؛ صادق صالحی؛ حسین اکبری