نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 118-92

doi.org/10.34785/J016.2022.031

مجید فاطمی خصال؛ حسین میرزایی؛ صادق صالحی؛ حسین اکبری