نویسنده = پورنجف، حیران
بازنمایی سیمای زن در گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام)

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 118-141

حیران پورنجف؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش