نویسنده = ������������ �������� ������������
تحلیل زمینه های فرهنگی امکان تحقق جامعه مدنی در ایران (مورد مطالعه: فضای مجازی)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-44

مسعود جهانگیری؛ علیرضا اسمعیل زاد؛ احسان شاکری خوئی