کلیدواژه‌ها = تبریز
تبیین ارتباط مصرف رسانه ای و دینداری با رفتار باروری (مورد مطالعه: زنان متاهل 15-49 ساله شهر تبریز)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 100-83

https://doi.org/10.34785/J016.2022.008

محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ سعید سلطانی؛ نسرین انصاری